ارائه الگوي مديريت عملکرد اجتماعي سازمان هاي دولتي مورد مطالعه: شهرستان نجف آباد اصفهان

ارائه الگوي مديريت عملکرد اجتماعي سازمان هاي دولتي مورد مطالعه: شهرستان نجف آباد اصفهان

 

 

نویسندگان: سلطاني ايرج | دوازده امامي حميد | دوازده امامي حميد | مطهري مهدي
کلیدواژه ها: سازمان هاي دولتي | مديريت عملکرد | عملکرد | عملکرد اجتماعي

چکیده:

يکي از عوامل کليدي بقاي دولت ها در جهان امروز ارتقاي پيوسته مديريت عملکرد در اين سازمان ها است به نحوي که سازمان هاي دولتي هرچه در زمينه نوآوري مديريت عملکرد از حيث پاسخگويي به نيازهاي مختلف اجتماع غني تر عمل نمايند اسباب ايجاد رشد و کمال توسعه سازماني را فراهم خواهند نمود. الگويي در زمينه مديريت عملکرد اجتماعي در سازمان هاي دولتي وجود نداشت, لذا اين پژوهش با هدف طراحي الگوي توصيف شده انجام گرديد. پس از تأييد مدل با استفاده از تکنيک دلفي و بهره گيري ازنظر خبرگان در دو دور رفت وبرگشت با اجماع بيش از 80 درصد, مدل ارائه گرديد, درنهايت 10 بعد اصلي, 39 مؤلفه به عنوان گويه هاي مدل استخراج گرديد. سپس توسط 16 نفر از خبرگان علمي و دانشگاهي آزمون شد و مورد تأييد قرار گرفت. تحقيق حاضر ازنظر هدف توصيفي و ترکيبي, از نظر نتيجه, کاربردي و از نظر نوع داده ترکيبي (کمي و کيفي) است. جامعه هدف تحقيق سازمان هاي اداري نظام دولتي مستقر در شهرستان نجف آباد اصفهان بود. بخش کمي به وسيله, 94 پرسشنامه محقق ساخته از مديران عالي و ارشد دستگاه هاي اجرايي تکميل و جمع آوري شد. درنهايت براي تحليل داده ها از روش تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرم افزار SPSS و Smart_PLS استفاده شد. بار عاملي تمامي گويه ها بالاتر از 4/0 به دست آمد. لذا پايايي مدل از وضعيت مطلوبي برخوردار بود. هدف پژوهش ارائه مدلي براي سازمان هاي دولتي است که سبب تاب آوري در پاسخگويي اجتماعي و تعالي سازمان هاي دولتي در بهره وري بوده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها