طراحي و اعتباريابي الگوي ارزيابي عملکرد مديران سازماني در سازمان بازرسي کل کشور

طراحي و اعتباريابي الگوي ارزيابي عملکرد مديران سازماني در سازمان بازرسي کل کشور

 

 

نویسندگان: يونسي جليل | عباس پور عباس | فرح بخش کيومرث | شفيع آبادي عبداله | جعفري طيبه | يونسي جليل
کلیدواژه ها: الگو | مديران | ارزيابي عملکرد | سازمان بازرسي کل کشور | اعتباريابي

چکیده:

اين پژوهش با هدف طراحي و اعتباريابي الگوي ارزيابي عملکرد مديران سازماني در سازمان بازرسي کل کشور در سال 1397 انجام شد. روش پژوهش بر حسب هدف کاربردي و از نظر روش گردآوري داده ها آميخته اکتشافي بود. جامعه ي آماري در بخش کيفي شامل 15 نفر از صاحب نظران و خبرگان سازماني (مطلعين کليدي و گروه کانوني) بودند که با روش نمونه گيري غيراحتمالي هدفمند به شيوه زنجيره اي انتخاب شدند. در بخش کمّي از 240 نفر مدير در سطوح مختلف (عالي, مياني و پايه) سازمان بازرسي کل کشور در مرکز (تهران) با استفاده از روش نمونه گيري طبقه اي 170 نفر به صورت تناسبي انتخاب شدند. ابزار گردآوري داده ها در بخش کيفي مصاحبه هاي نيمه ساختاريافته اکتشافي بود. براي حصول اطمينان از روايي بخش کيفي و به منظور اطمينان خاطر از دقيق بودن يافته ها از ديدگاه متخصصان, صاحب نظران و خبرگان حوزه مديريت استفاده شد. در بخش کمّي نيز به منظور گردآوري داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد. براي تحليل داده ها, در بخش کيفي از روش کدگذاري سيستماتيک و در بخش کمي از آمار توصيفي (ميانگين و انحراف معيار) و آمار استنباطي (تحليل عاملي تاييدي و مدل يابي معادلات ساختاري به روش PLS) استفاده شد. براي محاسبه ي معني داري ضرايب مسير و رتبه بندي شاخص ها و مولفه ها از آزمون هاي «بوت استراب»[1] و «فريدمن» استفاده گرديد. براي تحليل داده ها از نرم افزارهايSPSS22 و smart –,PLS 3 بهره گرفته شد. از تحليل مصاحبه ها, شاخص هاي ارزيابي عملکرد مديران در سه مؤلفه اصلي مهارت هاي فردي, تحليلي و تخصصي مورد شناسايي قرار گرفت که الگوي تدوين شده داراي 3 مؤلفه اصلي و 17 زيرمؤلفه بود. بر اساس ابعاد و مؤلفه هاي شناسايي شده, مدل پژوهش, ضمن توسعه مفهوم نظري در اين خصوص, الگويي بومي را براي ارزيابي مديران سازمان مذکور به ارمغان داشت که اثربخشي الگوي ارزيابي عملکرد مديران طراحي شده, بر بهبود عملکرد مؤثر خواهد بود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها