ارزيابي عملکرد شهرداري هاي استان لرستان و رتبه بندي آن ها بر اساس شاخص هاي استاندارد

ارزيابي عملکرد شهرداري هاي استان لرستان و رتبه بندي آن ها بر اساس شاخص هاي استاندارد

 

 

نویسندگان: بيرانوندزاده مريم | قاسميان هما | سبحاني نوبخت | صادقي عليرضا
کلیدواژه ها: لرستان | رتبه بندي | شهرداري | شاخص هاي استاندارد | ارزيابي عملکرد

چکیده:

ارزيابي عملکرد شهرداري ها يکي از ابزارهاي اساسي و اصلي مديريت صحيح شهر جهت تحقق اهداف, استراتژي ها و برنامه ريزي هاي آن نهاد مي باشد در اين راستا, هدف پژوهش حاضر ارزيابي عملکرد شهرداري هاي 11 نقطه شهري استان لرستان و رتبه بندي آن ها بر اساس شاخص هاي استاندارد تدوين شده است. نوع تحقيق کاربردي, روش بکار گرفته شده توصيفي-تحليلي, ابزار گردآوري داده ها, مبتني بر منابع اسنادي و کتابخانه اي است. شاخص هاي مورد مطالعه؛ در قالب تکنيک هاي FTOPSIS و SWOT-AHP مورد تجزيه وتحليل قرار گرفتند. يافته هاي حاصله از تکنيک تاپسيس فازي منعکس کننده اين مطلب است که در بخش حوزه شهرسازي و ماده صد؛ شهرستان خرم آباد, در بخش امور قراردادها و ترافيک و حمل ونقل شهرستان بروجرد, در بخش امور مالي شهرستان اليگودرز, در بخش حوزه خدمات شهري و حوزه اداري شهرستان خرم آباد و درنهايت در بخش مصوبات شوراها شهرستان اليگودرز در جايگاه هاي نخست واقع شده اند. نتايج حاصل از عوامل داخلي و بيروني نشان مي دهد که در بين نقاط فرصت ها, O2 (بهره گيري از نيروي تحصيل کرده متخصص), در بين نقاط قوت ها S1 (وجود طرح هاي مصوب شهري در نقاط شهري موردمطالعه) در بين نقاط تهديدها T2 (عدم وجود منابع درآمدي پايدار کافي) و درنهايت در بين نقاط ضعف ها W4 (عدم رسيدگي مناسب به تخلفات مهندسين ناظر) بيشترين تاثيرگذاري را بر تدوين نوع راهبردهاي چهارگانه داشته اند. بررسي اثر تغييرات وزني چهار معيار اصلي و تاثير آن ها بر نتايج در محيط نرم افزار Expert Choice, بيانگر آن است که راهبردهاي مربوط به ST داراي بيشترين حساسيت و راهبرد WT داراي کمترين حساسيت عملکرد شهرداري ها براي مديريت شهرها مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها