ارائه ي مدلي خطي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي تصميم گيري با رويکرد تحليل پوششي داده ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارائه ي مدلي خطي براي ارزيابي عملکرد واحدهاي تصميم گيري با رويکرد تحليل پوششي داده ها و اوزان مشترک مورد مطالعه: شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: اميري مقصود | افتخاري حسام | تقوي فرد محمدتقي
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | شرکت هاي دارويي | ارزيابي عملکرد | بورس اوراق بهادار تهران | اوزان مشترک

چکیده:

تحليل پوششي داده ها رويکردي ناپارامتري براي ارزيابي عملکرد واحدهاي تصميم گيري متجانس است. اين رويکرد با اختصاص وزن هايي به ورودي ها و خروجي هاي واحدها و محاسبه ي کارايي نسبي, عمل ارزيابي را انجام مي دهد. از ايرادهاي وارد به اين رويکرد انعطاف پذيري اوزان از واحدي به واحد ديگر است که اساس ارزيابي بر پايه ي مشترک را فراهم نمي کند. در اين مطالعه به منظور محاسبه ي اوزان مشترک مدلي خطي و تک مرحله يي که ايراد تفاوت اوزان را رفع مي کند, ارائه مي شود. در راستاي اعتبارسنجي مدل, به مقايسه ي ضرايب همبستگي نتايج مدل با ساير مدل هاي مشابه پرداخته شده است. سپس شرکت هاي دارويي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بر مبناي کارايي نسبي به دست آمده از مدل ارزيابي مي شوند. نتايج نشان مي دهد در ميان 29 واحد مورد ارزيابي, 3 واحد کارا هستند. در انتها تحليل حساسيت بر روي مقادير خروجي انجام شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها