ارزيابي عملکرد شاخص هاي مالي صنعت آب و فاضلاب شهري با تاکيد بر اندازه شرکت، رويکرد مدل تحليل پوششي داده ها

ارزيابي عملکرد شاخص هاي مالي صنعت آب و فاضلاب شهري با تاکيد بر اندازه شرکت، رويکرد مدل تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: راه پيما عبدالمجيد | داوودآبادي محمد
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد مالي و صنعت آب و فاضلاب | شاخص هاي مالي

چکیده:

امروزه نظر به شرايط اقتصادي, اجتماعي, فرهنگي, سياسي و شرايط کسب و کار واحدهاي نهادي و محدوديت منابع, نقش و اهميت کارآمدي و بهره وري در راستاي نيل به رسالت هاي سازماني از اهميت بسيار زيادي برخوردار است. با توجه به مشخصه هاي خاص حاکم بر صنعت آب و فاضلاب به ويژه کنترل قيمت ها توسط دولت, ارتقاي بهره وري مي تواند بسياري از مشکلات اين صنعت را برطرف کند. در اين پژوهش, عملکرد شاخص هاي عملکرد مالي شامل نقدينگي, فعاليت, اقتصادي, سودآوري و سرمايه گذاري با رويکرد مدل تحليل پوششي داده ها در قياس با شيوه متداول سنجش شاخص ها در سال 1396 براي مديريت بخشي صنعت آب و فاضلاب شهري انجام شده است. به دليل غيرهمگن بودن جامعه آماري, بر متغير اندازه شرکت تمرکز شده است. نتايج نشان مي دهد که مدل تحليل پوششي داده ها, با ضريب اطمينان زياد قادر به شناسايي کارآمدي در راستاي برنامه ريزي و تصميم گيري مديريت است. برپايه نتايج پژوهش, شرکت هاي هلدينگ صنعت آب و فاضلاب از نظر کارآمدي بسيار متفاوت هستند. هم چنين بعد از گروه بندي شرکت هاي هلدينگ صنعت به 5 گروه مستقل با برخي شاخص هاي خاص, بين کارآمدي شاخص هاي مالي با فرض بازده نسبت به مقياس ثابت و اندازه شرکت تفاوت محسوسي وجود دارد و با فرض متغير نسبت به مقياس, تفاوت معني داري وجود ندارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها