ارائه مدلي جهت ارزيابي عملکرد زنجيره تامين شعب بانک ملي تحت يک فرآيند دو مرحله اي به کمک تحليل پوششي داده ها

ارائه مدلي جهت ارزيابي عملکرد زنجيره تامين شعب بانک ملي تحت يک فرآيند دو مرحله اي به کمک تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: بهروزي زهرا | شاه بندرزاده حميد
کلیدواژه ها: بانک | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | زنجيره تامين

چکیده:

بانک ها و موسسات مالي و اعتباري نقش بسيار مهمي در پيشرفت و توسعه اقتصادي هر کشور ايفا مي نمايند. در حال حاضر با توجه به تعداد قابل توجه بانک ها و موسسات مالي و اعتباري در کشور, همچنين با توجه به روند خصوصي سازي بانک هاي دولتي و نيز تبديل تعاوني هاي اعتباري و موسسات مالي اعتباري به بانک, ارزيابي عملکرد آن ها اهميت ويژه اي پيدا کرده است. هدف از اين مقاله ارايه يک روش براي ارزيابي عملکرد بانک ها و موسسات مالي و اعتباري است. در اين تحقيق با استفاده از نظر خبرگان و مطالعات کتابخانه اي معيارهاي ارزيابي عملکرد هجده شعبه از بانک ملي طي دو مرحله احصاء شد, سپس با استفاده از روش تحليل پوششي داده هاي دو مرحله اي به ارزيابي عملکرد شعب و در نهايت رتبه بندي آنها اقدام گرديد. شاخص هاي مورد بررسي براي جهت ارزيابي عملکرد شعب در دو مرحله دسته بندي گرديد. شاخص هاي ورودي براي مرحله نخست ارزيابي شامل: متراژ شعب, تعداد کارکنان, سرمايه اوليه و هزينه عملياتي مربوط به شعب مي باشد. همچنين شاخص هاي خروجي اين مرحله که به عنوان ورودي مرحله دوم نيز محسوب مي شود شامل: تعداد حساب ها و مبلغ کل سپرده نزد بانک مي باشد. در نهايت شاخص هاي سود شعبه, درآمد شعبه و مبلغ تسهيلات به عنوان خروجي مرحله دوم دسته بندي گرديد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها