شناسايي پيشران هاي آينده تفکر استراتژيک مديران در نظام بودجه ريزي ايران با رويکرد آينده پژوهي

شناسايي پيشران هاي آينده تفکر استراتژيک مديران در نظام بودجه ريزي ايران با رويکرد آينده پژوهي

 

 

نویسندگان: سعيدي پرويز | احمدي شهرزاد
کلیدواژه ها: تصميم گيري | تفکر استراتژيک | بودجه ريزي | آينده پژوهي | برنامه ريزي

چکیده:

مطالعه حاضر با استفاده از روش پژوهشي اکتشافي-پيمايشي به دنبال عوامل موثر بر تفکر استراتژيک در نظام بودجه ريزي ايران با رويکرد آينده پژوهي مي پردازد. جهت جمع آوري داده هاي مورد نياز از تکنيک مطالعه نيمه ساختاريافته و روش نمونه گيري گلوله برفي استفاده شده است. مصاحبه شوندگان اين پژوهش را متخصصين و اساتيد حسابداري, مديريت و اقتصاد صاحب نظر در بودجه ريزي تشکيل مي دهند. براي شناسايي نيروهاي پيشران در 20 سال آينده, ابتدا هم انديشي خبرگان, پرسشنامه باز و مصاحبه با خبرگان و سپس براي ايجاد اتفاق نظر نهايي, دلفي فازي اجرا شد. انتخاب خبرگان بر مبناي روش نمونه گيري نظري گلوله برفي و اشباع نظري انجام شد. براي تحليل نتايج دلفي از آزمون دوجمله اي و دلفي فازي استفاده شد. پس از تهيه فهرست پيشران هاي اوليه, با نظرات اساتيد متخصص دراين حوزه و همچنين خبرگان در مرحله مصاحبه, پيشران هاي اوليه تجميع و تعديل شد و سرانجام 22 پيشران انتخاب و به خبرگان مرحله دلفي ارسال شد. نتايج پژوهش نشان داد که 22 پيشران از مهم ترين پيشران تأثيرگذار در آينده تفکر استراتژيک در نظام بودجه ريزي کشور است. در اين پژوهش 22 پيشران شناسايي شد که اين پيشران ها مورد تاييد خبرگان قرار گرفتند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها