طراحي مدل ارزيابي عملکرد نظام ذي حسابي کشور

طراحي مدل ارزيابي عملکرد نظام ذي حسابي کشور

 

 

نویسندگان: خسروي حسن | آذر عادل | موسي خاني مرتضي | مرتضوي مهدي
کلیدواژه ها: نظام ذيحسابي | تحليل عاملي | طراحي مدل | دلفي | ارزيابي عملکرد

چکیده:

هر سازماني براي داشتن عملکرد مناسب و کسب نتايج مورد انتظار بايد برنامه اي مدون داشته باشد و نيل به اهداف بدون داشتن برنامه مشخص غير ممکن و بسيار هزينه بر و زمان بر است. يکي از ارکان اصلي برنامه هاي سازماني ارزيابي عملکرد است, در تحقيق پيش رو براي طراحي مدل ارزيابي عملکرد نظام ذي حسابي کشور با استفاده از رويکرد تحقيق کمي مدلي طراحي شده است که براي انجام تحقيق جامعه آماري مورد نظر شامل خبرگان حوزه ارزيابي عملکرد و روساي دستگاه هاي اجرايي در زمينه نظارت بر کار ذي حسابان در حوزه نظام ذي حسابي کشور(وزارت امور اقتصادي و دارايي) مي باشد. تعداد نمونه آماري در مرحله دلفي با استفاده از نمونه گيري گلوله برفي 12 نفر تعيين شده است و براي ارزيابي نتايج حاصل از روش دلفي فازي استفاده شده است و در مرحله کمي با استفاده از روش سرشماري 137 نفر از کارشناسان حوزه نظام ذي حسابي کشور(وزارت امور اقتصادي و دارايي) انتخاب شده اند که با استفاده از ابزار پرسشنامه اطلاعات جمع آوري شده است و با استفاده از تحليل عاملي و تکنيک حداقل مربعات جزيي و نرم افزار Smart PLS تجزيه و تحليل صورت گرفته است که در پايان پس از تعيين مقولات, طبقات کلي مدل عملکرد نظام ذي حسابي در قالب 3 بخش ارزيابي عملکرد, عوامل مداخله گر و عملکرد نظام ذيحسابي مورد شناسايي قرار گرفتند و مدل مد نظر طراحي و تاييد شد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها