نقش راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي مديران

نقش راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي مديران

 

 

نویسندگان: احمدي مقدم اسماعيل | بختياري حسن
کلیدواژه ها: راهبردهاي مديريتي | ارزيابي عملکرد | توانمندسازي مديران | سبک رهبري | ساختار | فناوري اطلاعات

چکیده:

زمينه و هدف: هدف اين پژوهش تعيين ميزان نقش راهبردهاي مديريتي در توانمندسازي مديران بوده است.روش: جامعه آماري 1012 نفر از مديران عالي, مياني و عملياتي يکي از سازمان هاي کشوري در ستاد, مراکز استان ها و شهرستان هاي 13 استان بوده است. نمونه ها از طريق نمونه گيري خوشه اي و تصادفي منظم انتخاب شدند گردآوري داده ها از طريق پرسشنامه محقق ساخته صورت گرفت. روايي ابزار سنجش به وسيله اساتيد و صاحب نظران حوزه توانمندسازي تاييد و پايايي آن نيز پس از اجراي آزمايشي (?=0.892) تعيين گرديد. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از ميانگين, انحراف معيار, آزمون کولموگراف- اسميرنوف, آزمون فريدمن و آزمون کروسکال واليس انجام شد.يافته ها: نتايج تحقيق نشان داد در بين راهبردهاي مديريتي, عامل تدارک منابع بيشترين تاثير و عامل ساختار کمترين ميزان تاثير را در توانمندسازي مديران داشته اند.نتيجه گيري: رتبه بندي راهبردهاي مديريتي موثر بر توانمندسازي مديران به ترتيب شامل تدارک منابع, شفافيت نقش, پاداش, حمايت, ارزيابي عملکرد, فناوري اطلاعات, سبک رهبري و ساختار بوده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها