گناه هاي کشنده در بودجه بندي عمومي ايران

گناه هاي کشنده در بودجه بندي عمومي ايران

 

 

نویسندگان: آذر عادل | سيدرضايي ميريعقوب | اميري مجتبي | پورعزت علي اصغر
کلیدواژه ها: سند بودجه | اولويت هاي واقعي | بودجه بندي عمومي | گناه هاي کشنده

چکیده:

در سراسر دنيا, بودجه بندي فعاليت فراگيري در سيستم حکومتي محسوب مي شود؛ به طوري که محصول فراگرد بودجه بندي, يعني سند بودجه, فراتر از لفاظي هاي سياسي, نشان دهنده ي اولويت هاي واقعي و ترجيحات حکومت در عرصه ي اجتماعي است. با وجود اين, بودجه بندي به منزله ي بخشي از سيستم سياسي, دچار مجموعه مسائل و مشکلات تکراري است که از اثربخشي سيستم بودجه بندي در دستيابي به اهداف مد نظر مي کاهد؛ مشکلاتي که به تعبيري «گناه هاي کشنده» ناميده مي شوند. براي شناسايي اين گناه هاي کشنده در بودجه بندي, از استراتژي کيفي تحليل تم استفاده شده و مصاحبه نيز, اصلي ترين ابزار گردآوري داده ها مد نظر قرار گرفته است. مطابق با يافته هاي پژوهش, «گسستگي روابط ميان بودجه ها با اسناد بالادستي», «ترفندهاي تحريف واقعيت ها», «حاکميت حيات سازماني», «فقدان پشتوانه ي نظري», «آرمان گرايي افراطي و فقدان عمل گرايي», «تعدد تبصره ها و احکام بودجه اي و غيربودجه اي», «تعدد رديف هاي متفرقه», «نقض اصول بودجه اي», «فقدان شفافيت فراگردي» و «فقدان پاسخگويي», ده گناه کشنده در فراگرد بودجه بندي ايران هستند. بديهي است با بهبود هر يک از اين موارد, مي توان بودجه را در مسير درست قرار داد و تحقق اهداف ملي ذکرشده در اسناد بالادستي, به ويژه سند چشم انداز و برنامه هاي توسعه را سرعت بخشيد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها