بررسي نقش رسانه هاي اجتماعي بر مشارکت شهروندان در فرايند بودجه بندي مشارکتي

بررسي نقش رسانه هاي اجتماعي بر مشارکت شهروندان در فرايند بودجه بندي مشارکتي

 

 

نویسندگان: پورحسن سميه | فرجوند اسفنديار
کلیدواژه ها: مشارکت شهروندان | رسانه هاي اجتماعي | فرايند بودجه بندي مشارکتي

چکیده:

هدف: آگاهي و مشارکت شهروندان در بهبود اداره امور عمومي و ارتقاي کيفيت تصميم ها و سياست هاي دولت نقش شايان توجهي دارد. در پژوهش حاضر تلاش شده است, مشارکت شهروندان در حوزه بودجه ريزي از لحاظ نظري بررسي شود. روش: اين پژوهش از نوع کيفي و مبتني بر رويکرد نظريه پردازي داده بنياد است. در اين پژوهش 18 نفر از صاحب نظران و محققان حوزه هاي علوم سياسي, اجتماعي و مديريت دولتي مشارک کردند که به روش نمونه گيري هدفمند و گلوله برفي انتخاب شدند. يافته ها: نتايج تجزيه و تحليل داده ها نشان داد که آگاهي سياسي شهروندان, عبارت اند از: آگاهي سياسي مجازي, توانمندي سياسي شهروندان, دانش استفاده از شبکه هاي مجازي, آشنايي با ابزارهاي سياسي, آگاهي شهروندان از حضور سياسي در شبکه هاي مجازي, فعاليت هاي مجازي شهروندان در احزاب و تبادل نظر در شبکه هاي اجتماعي مجازي. همچنين آگاهي سياسي/ محلي شهروندان عبارت اند از: آگاهي شهروندان از اولويت هاي محلي, آگاهي شهروندان از هزينه هاي محلي, آگاهي شهروندان از مشکلات محلي, آگاهي از سرمايه گذاري هاي محلي و. . . که در قالب مقوله محوري مشارکت مجازي شهروندان پديدار شده است. همچنين مشارکت سياسي شهروندان شامل مشارکت بودجه اي شهروندان و مشارکت سياسي/ مجازي شهروندان است. نتيجه گيري: با توجه به ضرورت تعاملات اجتماعي شهروندان در فضاي مجازي, بايد به منظور تقويت تعامل ميان شهروندان, راه اندازي شبکه هاي اجتماعي بومي در کشور در دستور کار قرار گيرد و از سوي دست اندرکاران و سازمان هاي مربوطه حمايت شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها