طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري به منظور انتخاب پروژه ها و خدمات فناوري اطلاعات (مطالعه موردي: شرکت توسن)

طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري به منظور انتخاب پروژه ها و خدمات فناوري اطلاعات (مطالعه موردي: شرکت توسن)

 

 

نویسندگان: مجيبيان فاطمه | پاکدامن غزال | خديور آمنه
کلیدواژه ها: کارت ارزيابي متوازن | سيستم پشتيبان تصميم | خدمات فناوري اطلاعات | تحليل سلسله مراتبي فازي

چکیده:

امروزه با توجه به تمرکز جامعه جهاني بر حوزه خدمات فناوري اطلاعات و حرکت سازمان هاي بزرگ به سمت سودآوري از طريق ارائه خدمات متناسب با نيازهاي سازمان و بازارهاي کسب و کار, لازم است سازمان ها به پروژه هاي مربوط به اين حوزه بيش از پيش توجه کنند, بدين منظور, شناسايي و انتخاب شاخص هاي خدمات فناوري اطلاعات و ارزيابي اين خدمات و پروژه ها, از جمله روش هاي موثر بر افزايش سودآوري و اثربخشي فناوري اطلاعات در سازمان هاست. از اين رو در پژوهش حاضر, پس از شناسايي شاخص هاي موثر در انتخاب پروژه ها و خدمات فناوري اطلاعات, به طراحي سيستم پشتيبان تصميم گيري بر مبناي روش تجزيه و تحليل سلسله مراتبي فازي پرداخته شده است. همچنين تحليل هايي به منظور بررسي ميزان حساسيت معيارهاي مختلف در برابر تغيير و نيز, ميزان تاثيري که هر يک از آنها بر نتايج نهايي رتبه بندي دارند, توسط اين سيستم صورت گرفت. در پايان پس از مقايسه نتايج اين پژوهش و ساير پژوهش هاي انجام شده, مزيت هاي سيستم پشتيبان تصميم پيشنهادي تشريح شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها