بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملکردفرهنگ بنيان

بررسي مداخله ها و پيش ران هاي راهبرد مديريت عملکردفرهنگ بنيان

 

 

نویسندگان: کاندولا سريني واس آر.
کلیدواژه ها: مديريت عملکرد | فرهنگ | رهبري فرهنگ محور | فرهنگ پخته | ترسيم فرهنگ

چکیده:

فرهنگ قدرت مندترين و نامحسوس ترين عنصر سازنده مديريت عملکرد است. فرهنگ براي افراد گوناگون معاني متفاوت دارد. دشواري مديريت فرهنگ عمدتا از نامحسوس بودن آن سرچشمه مي گيرد؛ اما در همان حال تاثير فرهنگ در همه جا ساري و جاري است. همه از فرهنگ تاثير مي پذيرند. تفکر, احساس, شناخت و در نتيجه رفتار افراد, از فرهنگي که در آن زندگي مي کنند تاثير مي پذيرند. دشواري زماني بيشتر مي شود که همين فرهنگ تاثيرگذار در سازماني به ناکارآمدترين فرهنگ در سازمان ديگر مبدل مي گردد. اين پيچيدگي زماني درست مديريت مي گردد که نازک بيني هاي مديريت فرهنگ به درستي درک شده و مداخلات و پيش ران هاي مناسب اتخاذ گردد. دربافت سازماني, فرهنگ تاثير شگرفي بر تصميم گيري, ارتباط, تعاملات بين شخصي, هم کاري, اعتماد, پذيرا بودن و چگونگي رفتار سازمان و تعاملات دروني و بيروني آن خواهد داشت؛ يعني فرهنگ قوي ترين تعيين کننده عملکرد سازماني است. سازمان ها در تلاش براي کسب تعالي عملکرد بايد فرهنگ را به سبک علمي و شغلي مديريت کنند. اين راهبرد نيز شبيه راهبردهاي ديگر از دو مداخله و هر مداخله از ده پيش ران تشکيل شده است. اولين مداخله بر پرورش عملکرد فرهنگ محور در سازمان تاکيد دارد. کاربرد هر يک از اين پيش ران هاي مداخله, نتايج قابل لمسي در سازمان خواهد داشت و به لحاظ فرهنگي سازماني پخته, قوي و مثبت خواهيم داشت. دومين مداخله, به استفاده از فرهنگ سازماني مثبت و قوي براي نهادينه سازي مديريت عملکرد تاکيد دارد. در اين جا نيز ده پيش ران ساختار و محتواي مداخله ها را تشکيل مي دهد که کاربرد هريک از اين مداخله ها, به طور نظام مند و به سبک حرفه اي نهادينه سازي مديريت عملکرد را هدايت خواهد کرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها