ارزيابي عملکرد مراکز تحقيقاتي با استفاده از رويکرد مدل تعالي سازماني؛ مطالعه موردي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور

ارزيابي عملکرد مراکز تحقيقاتي با استفاده از رويکرد مدل تعالي سازماني؛ مطالعه موردي مرکز تحقيقات سياست علمي کشور

 

 

نویسندگان: نصري نصرآبادي شهره | باقري فرنوش | کاظمي حميد
کلیدواژه ها: مدل هاي تعالي | چارچوب EFQM | ارزيابي عملکرد | ارزيابي مراکز تحقيقاتي

چکیده:

يکي از جنبه هاي کليدي تضمين رقابت بلندمدت براي سازمان ها, کشورها و يا مناطق, توسعه دانش بنيان است که در اين بين, مراکز تحقيقاتي نقش حائز اهميتي را ايفاء مي کنند. رشد سريع تقاضا براي تحقيق و توسعه باعث ظهور طيف وسيعي از مراکز تحقيقاتي شده و همراه با ظهور چنين مراکزي, نياز به بکارگيري سازوکارهايي براي ارزيابي عملکرد آنها هم ضروري به نظر مي رسد. تحقيقات متعددي در زمينه ارزيابي عملکرد سازمان هاي مختلف (خدماتي, توليدي و...) انجام شده اما در حوزه ارزيابي عملکرد مراکز تحقيقاتي, تحقيقات نادر است. با توجه به ضرورت موضوع, در اين مقاله با بکارگيري چارچوب EFQM (نسخه 2010) و از منظر پنج بعد توانمندسازهاي آن, اقدام به ارزيابي عملکرد مرکز تحقيقات سياست علمي کشور شده است. نتايج بررسي در هر يک از اين ابعاد نشان مي دهد که مرکز در حوزه رهبري در وضعيتي مطلوب تر و در حوزه شراکت ها و منابع در وضعيتي ضعيف تر قرار دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها