بررسي ضرورت مديريت عملکرد و مباني نظري آن

بررسي ضرورت مديريت عملکرد و مباني نظري آن

 

 

نویسندگان: کاندولا سريني واس آر.
کلیدواژه ها: نظريه يادگيري | مديريت عملکرد | نظريه انگيزشي

چکیده:

مديريت عملکرد فعاليتي يکپارچه است که هدفش تقويت و نهادينه کردن مديريت عملکرد به عنوان سيستم زيربنايي سازمان است. هم چنين, مديريت عملکرد فعاليت هدف گذاري, نظارت و کسب اهداف را بر عهده دارد. اين مقاله به نوعي درصدد است تا ضرورت و اهميت مديريت عملکرد و مباني نظري آن را تبيين نمايد. بر اساس يافته هاي اين مطالعه مي توان در خصوص اهميت مديريت عملکرد اشاره نمود که اين مديريت مي خواهد از طريق برنامه ريزي نظامند و اجراي پيش ران ها, مداخله ها و راهبردهاي مديريت عملکرد, استعدادهاي انسان را به عملکرد تبديل نمايد, هم چنين به دنبال بهبود سطوح زيرين سازمان و تشديد مزيت رقابتي در محيط کسب و کار بسيار شتابان بوده و خواهان تامين نيازهاي منابع انساني به لحاظ شخصي و زندگي شغلي مي باشد. ديگر اين که زيربنايي نظريه مديريت عملکرد, نظريه هاي يادگيري و انگيزشي مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها