تاثير استرس هاي شغلي بر رضايت شغلي حسابداران

تاثير استرس هاي شغلي بر رضايت شغلي حسابداران

 

 

 

نویسندگان: يوسفي شکوفه | اسلامي حسين | نايب زاده شهناز
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | استرس هاي شغلي | رضايت شغلي | مسووليت/ اختيار | حجم کاري

چکیده:

زمينه و هدف: استرس شغلي عاملي مهم در ايجاد عوارض جسمي و رواني در کارکنان است و آثار و پيامدهاي منفي بر سازمان دارد. هدف تحقيق حاضر, بررسي تاثير استرس هاي شغلي (ارزيابي عملکرد, حجم کار, تصميم گيري, مسووليت/ اختيار) بر رضايت شغلي حسابداران مي باشد.روش بررسي: روش تحقيق حاضر توصيفي و از نوع همبستگي مي باشد. داده ها از طريق پرسشنامه استرس شغلي کان و همکاران (1964) و مقياس رضايت شغلي ارزيابي سازماني ميشيگان جمع آوري شده است. جامعه آماري تحقيق شامل کليه حسابداران شاغل در شرکت هاي توليدي, خدماتي و بازرگاني استان يزد مي باشد که با استفاده از روش نمونه گيري تصادفي ساده 179 نفر از آن ها به عنوان نمونه انتخاب شدند. تجزيه و تحليل داده ها با استفاده از نرم افزار LISREL انجام شد.يافته ها: با توجه به مقدار قدر مطلق آماره t برابر 2.72 و مقدار تاثير برابر 0.20 و منفي, مي توان گفت استرس شغلي بر رضايت شغلي تاثير معنادار و منفي دارد؛ همچنين با توجه به اين که قدر مطلق آماره t مربوط به تصميم گيري, ارزيابي عملکرد و حجم کار کم تر از 1.96 است, مي توان گفت اين مولفه ها تاثير معناداري بر رضايت شغلي ندارند؛ اما قدر مطلق آماره t مربوط به مولفه مسووليت/ اختيار برابر با 2.44 و مقدار تاثير 0.52 و منفي مي باشد؛ بنابراين مي توان گفت مسووليت/ اختيار بر رضايت شغلي تاثير معنادار و منفي دارد.نتيجه گيري: با توجه به اين که استرس شغلي بر رضايت شغلي تاثير دارد, به کارگيري راهبردهاي موثر از سوي مديران براي کاهش استرس هاي شغلي حسابداران نظير مشخص کردن حوزه کاري و دادن اختيارات کافي جهت انجام مسووليت هاي شغلي امري ضروري است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها