بررسي نقش مديريت راهبردي هزينه در رضايت مشتري؛ نمونه مطالعه، گروه صنعتي ايران خودرو

بررسي نقش مديريت راهبردي هزينه در رضايت مشتري؛ نمونه مطالعه، گروه صنعتي ايران خودرو

 

نویسندگان: رمضان پورنامقي امين | گودرزي غلامرضا
کلیدواژه ها: رضايت مشتري | هزينه يابي | مديريت راهبردي هزينه | مديريت هزينه

چکیده:

اين تحقيق درصدد معرفي و بيان رويکرد نوين مديريت هزينه, يعني مديريت راهبردي هزينه و سپس بررسي نقش مديريت راهبردي هزينه و فنون آن بر رضايت مشتري (در شرکت ايران خودرو) است. سوال اصلي پژوهش اين است که آيا اجراي فنون مختلف مديريت هزينه در شرکت ايران خودرو بر اساس تعاريف معتبر از مديريت راهبردي هزينه, به بهبود رضايت مشتري و در نتيجه, بهبود موقعيت راهبردي اين شرکت منجر شده است. بدين منظور, پس از طرح ادبيات بحث و واکاوي ريشه هاي نظري مديريت راهبردي هزينه, همچنين شرح مهم ترين فنون زير مجموعه آن, اين پژوهش با معرفي فعاليت هاي شرکت ايران خودرو در حوزه مديريت هزينه (به ويژه طرح ارزان سازي خودروي سمند) ابعاد دوگانه رضايت مشتري (هزينه و ارزش مشتري) را قبل و بعد از اجراي طرح مذکور (سال 1385) از طريق تدوين پرسش نامه و اجراي پژوهش پيمايشي بررسي مي نمايد. تجزيه و تحليل داده هاي گردآوري شده, حاکي از آن است که بر خلاف انتظار, قيمت خودرو (هزينه هاي خودرو) پس از اجراي طرح, از ديدگاه مشتري تغيير معناداري نشان نمي دهد و علاوه بر آن, در عامل ارزش مشتري نيز کاهش معناداري مشاهده مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها