شناسايي و ارزيابي موانع شکل ضعيف کارآيي بورس اوراق بهادار تهران

شناسايي و ارزيابي موانع شکل ضعيف کارآيي بورس اوراق بهادار تهران

 

 

نویسندگان: فريد داريوش | بردبار غلامرضا | منصوري حسين
کلیدواژه ها: BSC | شکل ضعيف کارآيي | بورس اوراق بهادار تهران | MADM | کارآيي بازار سرمايه

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسي و ارزيابي موانع شکل ضعيف کارآيي بورس اوراق بهادار تهران پرداخته است. بر اين اساس, راهکارهايي جهت افزايش کارآيي و رفع آن موانع ارايه شده است. روش تحقيق, توصيفي- پيمايشي و روش جمع آوري داده ها, به صورت کتابخانه اي- ميداني مي باشد. در راستاي اهداف تحقيق, نخست با به کارگيري ديدگاه هاي کارشناسان و با استفاده از تکنيک دلفي و تحليل عاملي, موانع موثر بر کارآيي شکل ضعيف بورس شناسايي شد. بدين ترتيب, عواملي که مانع دستيابي بورس اوراق بهادار تهران در چهار ديدگاه BSC به اهداف استراتژيک خود مي شود, را به عنوان موانع کارآيي شکل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران بيان کرديم. سپس براي اولويت بندي و تعيين درجه اهميت اين موانع از تکنيک هاي MADM, نظير AHP و TOPSIS استفاده و نتايج اين پژوهش نشان مي دهد که به صورت کلي, محدوديت هاي مربوط به ديدگاه هاي چهارگانه BSC, بر عدم کارآيي شکل ضعيف بازار سرمايه در بورس اوراق بهادار تهران, داراي تاثير معناداري است. همچنين يافته هاي اين تحقيق بيانگر آن است که موانع مربوط به ديدگاه فرايندهاي داخلي بورس داراي بيشترين تاثير بر عدم کارآيي شکل ضعيف بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. همچنين در پايان, پيشنهاداتي به منظور بهبود و ارتقاي عملکرد بورس اوراق بهادار ارايه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها