ارائه ي الگوي مبتني بر سنجه هاي کمکي شبکه يي براي ارزيابي عملکرد زنجيره ي تامين

ارائه ي الگوي مبتني بر سنجه هاي کمکي شبکه يي براي ارزيابي عملکرد زنجيره ي تامين(مورد مطالعه: زنجيره ي تامين صنعت برق ايران)

 

 

نویسندگان: اويسي عمران اکرم | اميري مقصود | شفيعي نيک آبادي محسن | ياکيده کيخسرو
کلیدواژه ها: زنجيره ي تامين صنعت برق | مدل مبتني بر سنجه هاي کمکي | تحليل پوششي داده هاي شبکه يي | ارزيابي عملکرد زنجيره ي تامين | ساختارهاي متوالي و موازي

چکیده:

در اين مطالعه عملکرد زنجيره ي تامين صنعت برق ايران با ساختاري متوالي-موازي ارزيابي شده است. زنجيره ي تامين صنعت برق ايران شامل نواحي شانزده گانه ي توليد و انتقال و توزيع برق است که به صورت متوالي با يکديگر مرتبط هستند. واحدهاي نيروگاهي و شرکت هاي توزيع برق نيز با ساختار موازي و مستقل در محاسبه ي نمرات کارايي لحاظ شده اند. نحوه ي توسعه ي محدوديت ها براي ارزيابي واحدهاي موازي با استفاده از ضريب ثابت لاندا در مدل مبتني بر سنجه ي کمکي شبکه يي, تعيين منشا ناکارايي کل و فرايندهاي سه گانه, در نظر گرفتن انواع ورودي ها, اندازه هاي مياني, خروجي هاي مطلوب و نامطلوب مياني و نهايي و در نظر گرفتن مورد مطالعه ي واقعي در سطح صنعت برق ايران از جمله ويژگي هاي الگوي پيشنهادي است که در پيشينه ي موضوع سابقه يي ندارد. نتايج اجراي مدل حاکي از اين امر است که درصد واحدهاي کارا در محاسبه ي کارايي کل سيستم فرايندهاي سه گانه ي توليد به ترتيب برابر با 12. 5, 31. 25, 31. 25, 25 درصد است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها