اولويت بندي پارامترهاي موثر بر هزينه هاي توزيع، خريد، تصفيه و نگهداري تاسيسات آب

اولويت بندي پارامترهاي موثر بر هزينه هاي توزيع، خريد، تصفيه و نگهداري تاسيسات آب (مطالعه موردي: شرکت هاي آبفاي استان کرمانشاه)

 

 

نویسندگان: جوان ميترا | حيدري جليل | اقبال زاده افشين | مينايي سارا | بنکداري حسين
کلیدواژه ها: توزيع خريد تصفيه نگهداري تاسيسات آب | قيمت تمام شده آب | تحليل عاملي

چکیده:

يکي از مسائل مهم در مديريت منابع آب, مساله قيمت تمام شده آب است. عوامل موثر بر قيمت آب را مي توان به چهار بخش توزيع آب, خريد, تامين و استحصال آب, تصفيه و گندزدايي و نگهداري تاسيسات و تجهيزات آب تقسيم نمود. هر يک از اين چهار بخش به متغيرهاي جزئي تري تقسيم مي شوند. در اين پژوهش متغيرهاي موثر بر اين چهار بخش شناسايي و با استفاه از روش تحليل عاملي اولويت بندي شدند. متغيرهاي هر چهار بخش در دو عامل دسته بندي شدند. در بخش توزيع آب عامل اول شامل متغيرهاي هزينه حمل و نقل, اجاره ماشين آلات, استهلاک ساختمان و استهلاک ماشين آلات و تجهيزات توليد, و عامل دوم شامل متغيرهاي استهلاک وسائط نقليه توليد و تعمير و نگهداري دارايي هاي ثابت توليد مي باشند. در بخش تصفيه عامل اول شامل متغيرهاي استهلاک تاسيسات, توزيع و فروش حقوق آبدار, گندزدا, استهلاک ماشين آلات و تجهيزات توليد و استهلاک ساختمان و عامل دوم شامل متغير اجاره ماشين آلات است. در بخش خريد عامل اول شامل متغيرهاي استهلاک ماشين آلات و تجهيزات توليد, آب خريداري شده, اجاره ماشين آلات, هزينه حمل و نقل و استهلاک وسائط نقليه توليد و در عامل دوم متغير استهلاک ساختمان قرار دارند. در بخش نگهداري تاسيسات در عامل اول متغيرهاي استهلاک ماشين آلات و تجهيزات توليد, استهلاک وسايط نقليه توليد, استهلاک ساختمان و هزينه نگهداري توسط آبدار و در عامل دوم متغيرهاي استهلاک ساير دارايي ها, اجاره ماشين آلات, توزيع و فروش حقوق آبدار قرار دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها