برآورد ميزان افزايش قيمت تمام شده محصولات کشاورزي در اثر حذف يارانه نهاده ها

برآورد ميزان افزايش قيمت تمام شده محصولات کشاورزي در اثر حذف يارانه نهاده ها (بررسي موردي: برنج استان مازندران)

 

 

نویسندگان: مجاوريان سيدمجتبي | نوروزي قاسم | گوران ناديا
کلیدواژه ها: قيمت تمام شده | برنج | نهاده هاي توليدي | سياست هاي يارانه اي

چکیده:

يکي از سياست هاي اقتصادي رايج براي حمايت از کشاورزي, يارانه نهاده هاي توليدي است. با توجه به تصميم دولت مبني بر تعديل يارانه ها, در اين تحقيق به تاثير آن بر افزايش قيمت تمام شده برنج در مازندران پرداخته شده است. از آنجايي که ميزان مصرف نهاده هاي حمايت شده در بين کشاورزان براي زراعت هاي مختلف, و همچنين ميزان عملکرد محصول برنج در اراضي مختلف, يکسان نيست, در اين تحقيق, با استفاده از اطلاعات ميداني, به اندازه گيري ميزان تاثير تعديل يارانه ها بر قيمت تمام شده برنج توجه شد. داده هاي تحقيق برگرفته از 150 پرسشنامه توزيع شده ميان توليدکنندگان ارقام مختلف برنج در سطح استان مازندران در سال زراعي 89-1388 مي باشد. روش مورد استفاده, برآورد تابع هزينه ترانسلوگ و سهم هزينه اي نهاده هاي توليد از طريق رگرسيون هاي به ظاهر نامرتبط مي باشد. نتايج به دست آمده نشان مي دهد که يک درصد تغيير در قيمت نهاده هاي بذر و کود, قيمت تمام شده برنج کل استان را به ميزان 0.06 درصد و قيمت تمام شده ارقام مرغوب را به ميزان 0.22 درصد افزايش خواهد داد. همچنين با به دست آمدن روند تغييرات قيمتي نهاده ها پس از اجراي طرح هدفمندي و تاثير آن بر کشش قيمتي محصول, مشخص شد که با حذف يارانه نهاده ها, قيمت تمام شده برنج کل استان به ميزان 0.05 درصد و ارقام مرغوب, به ميزان 0.17 درصد افزايش خواهد داشت. نظر به تفاوت تاثير حذف يارانه هر نهاده برقيمت تمام شده محصول, پيشنهاد مي شود ميزان کاهش حمايت, بر اساس نوع نهاده صورت گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها