راهکارهاي ارتقاي ابعاد اخلاقي در نظام ارزيابي عملکرد کارکنان

راهکارهاي ارتقاي ابعاد اخلاقي در نظام ارزيابي عملکرد کارکنان

 

 

نویسندگان: مهدوي هومان | حسن پور اکبر
کلیدواژه ها: ابعاد اخلاقي | تکنيک دلفي فازي | ارزيابي عملکرد کارکنان

چکیده:

زمينه ازجمله عواملي که منجر به بهره وري ضعيف سازمان مي شود نبود نظام ارزيابي عملکرد مطلوب کارکنان است. تبعيض و بي عدالتي در سازمان به خصوص در امر ارزيابي عملکرد کارکنان بيشتر نمود پيدا مي کند که بي انگيزگي و ناسازگاري کارکنان را به همراه خواهد داشت. در اين مقاله نسبت به خطاهاي عمدي و غيرعمدي نظام ارزيابي عملکرد کارکنان که اخلاق را زير سوال مي برد شناخت حاصل مي شود و هدف اصلي دستيابي به راهکارهاي مناسب براي مقابله با آنها مي باشد. روش پژوهش حاضر کاربردي-توصيفي است و به روش کيفي و کمي انجام شده است. جامعه آماري اين پژوهش خبرگان حوزه ارزيابي عملکرد کارکنان از 5 سازمان دولتي هستند که 12 نمونه به روش هدفمند (گلوله برفي) از بين ايشان انتخاب شده است و ابزار و روش گردآوري داده هاي پژوهش مصاحبه و پرسش نامه است. به منظور تجزيه و تحليل آماري از تکنيک دلفي فازي استفاده شده است. يافته ها بعد از مصاحبه با خبرگان و استخراج اوليه راهکارهاي ارتقاي ابعاد اخلاقي در نظام ارزيابي عملکرد کارکنان, تکنيک دلفي فازي اجرا شد که از بين 23 راهکار اوليه استحصال شده 12 راهکار ارتقاي ابعاد اخلاقي در نظام ارزيابي عملکرد کارکنان (از نظر خبرگان) نهايي شد. از اين بين مباحثي مانند مشارکت تمام کارکنان در طراحي نظام ارزيابي عملکرد, آموزش و رشد دانش ارزيابان و مکانيزم هاي برخورد با عملکرد ضعيف کارکنان بيشترين امتياز را کسب کردند. نتيجه گيري ابعاد اخلاقي در نظام ارزيابي عملکرد کارکنان بايد براساس ذينفعان آن نظام بررسي شود تا بدين وسيله راهکارهايي براي ارتقاي ابعاد اخلاقي شناسايي و اجرا شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها