بهينه سازي ارزيابي عملکرد صنعت بيمه با استفاده از روش تلفيقي مدل تعالي سازماني و کارت امتيازي متوازن

بهينه سازي ارزيابي عملکرد صنعت بيمه با استفاده از روش تلفيقي مدل تعالي سازماني و کارت امتيازي متوازن

 

 

نویسندگان: کشوري فيني مرضيه | مظلومي نادر
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | کارت امتيازي متوازن | صنعت بيمه | مدل تعالي سازماني

چکیده:

در اين مقاله که حاصل پژوهش ميداني است, به دنبال مدل ارزيابي عملکرد تلفيقي از مدل هاي کارت امتيازي متوازن و تعالي سازماني هستيم تا بدين وسيله به روش اثربخشي جهت ارزيابي عملکرد صنعت بيمه دست يابيم. پس از بررسي تحقيقات پيشين در زمينه مزايا و معايب مدل هاي مذکور, با طراحي دو پرسش نامه از خبرگان صنعت بيمه و نيز مديران مياني و ارشد شرکت هاي بيمه دولتي و خصوصي فعال در بازار بيمه کشور, داده هاي مورد نياز گردآوري شدند. پس از جمع آوري داده ها و انجام آزمون هاي آماري, مدل تلفيقي جهت ارزيابي عملکرد صنعت بيمه کشور پيشنهاد گرديد که زيرمعيارهاي مدل تعالي سازماني به تفکيک در مناظر مختلف کارت امتيازي متوازن قرار گرفته اند. با استفاده از اين مدل تلفيقي مي توان تمام جنبه هاي مهم و اساسي در موفقيت سازمان را به عنوان شاخص هاي اصلي ارزيابي عملکرد مورد توجه قرار داد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها