ارزيابي عملکرد شعب يک شرکت بيمه با استفاده از رويکرد تلفيقي کارت امتيازي متوازن و تکنيک هاي MADM فازي

ارزيابي عملکرد شعب يک شرکت بيمه با استفاده از رويکرد تلفيقي کارت امتيازي متوازن و تکنيک هاي MADM فازي

 

 

نویسندگان: کريمي سيدمحمد | فتاحي وحيد | موتمني عليرضا
کلیدواژه ها: (FAHP | کارت امتيازي متوازن (BSC) | FMADM | فرايند تحليل سلسله مراتبي فازي (VIKOR

چکیده:

شرکت هاي بيمه بايد عملکرد موفقيت آميزي در انجام اهداف خود داشته باشند. آگاهي از اينکه عملکرد سازمان تا چه حد در جهت رسيدن به اين اهداف بوده و موقعيت سازمان در محيط پيچيده و پوياي امروزي کجاست, براي مديران و سازمان ها اهميت فراواني دارد. در اين راستا, داشتن الگويي جهت ارزيابي عملکرد سازمان ضروري است.مقاله حاضر با استفاده از تلفيق تصميم گيري چندمعياره فازي و کارت امتيازي متوازن, روشي براي ارزيابي عملکرد شعب يکي از شرکت هاي بيمه در ايران ارائه مي دهد. در ابتدا با نظر متخصصان و همچنين مطالعه پيشينه تحقيق, به جمع آوري شاخص هاي مرتبط با ارزيابي عملکرد شرکت هاي بيمه اي پرداخته شد و سپس با نظر خبرگان صنعت بيمه, 23 شاخص کليدي براي شعب بيمه در نظر گرفته شد. به علاوه, اوزان نسبي شاخص ها و معيارها با استفاده از نظر خبرگان و از طريق تحليل سلسله مراتبي فازي محاسبه گرديد. سپس با استفاده از تکنيک VIKOR به رتبه بندي شعب موردکاوي شده پرداخته شد. با تحليل نتايج به دست آمده, نقاط ضعف و قوت هر شعبه شناسايي شد. نتايج نشان داد که منظر مالي از نظر مشتري, مهم ترين معيار در بالندگي شعب است و شاخص صدور حق بيمه, نقشي اساسي در رشد شعب بيمه دارد. در انتها, متدلوژي ارائه شده, با روش هاي متداول مشابه مقايسه شده و کاربرد آن به شرکت هاي بيمه توصيه شده است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها