واکاوي عوامل مؤثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني روستايي با استفاده از مدل ارزيابي متوازن

واکاوي عوامل مؤثر بر موفقيت شرکت هاي تعاوني روستايي با استفاده از مدل ارزيابي متوازن: مطالعه موردي شرکت تعاوني روستايي پيراقوم شهرستان اردبيل

 

 

نویسندگان: ولدبيگي رنگين | ايماني بهرام
کلیدواژه ها: کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد | اردبيل (شهرستان) | پيراقوم (شرکت تعاوني توليدي روستايي)

چکیده:

شرکت هاي تعاوني روستايي براي موفقيت بايد با آگاهي از شرايط موجود خود, بتوانند وضعيت آينده را پيش بيني کنند و نسبت به تغييرات محيطي واکنش مناسب نشان دهند, که لازمة آن ارزيابي دقيق عملکرد شرکت هاست. در اين راستا, با بهره گيري از شيوة کارت امتيازي متوازن, مي توان به ارزيابي شرکت از چهار بعد مالي, مشتري, فرآيند داخلي, و رشد و يادگيري و نيز روابط ميان آنها پرداخت. در پژوهش حاضر, عملکرد شرکت تعاوني روستاي پيراقوم شهرستان اردبيل با استفاده از همين شيوه ارزيابي شد. جامعه آماري تحقيق شامل تمامي سهامداران شرکت تعاوني روستايي پيراقوم و همچنين, اعضاي هيئت مديره اين شرکت بود. نتايج نشان داد که شرکت تعاوني توليد اين روستا از هر چهار بعد يادشده موفق بوده و بعد رشد و يادگيري با ميانگين نمره 77/4 داراي بالاترين رتبه است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها