بررسي نقاط قوت و ضعف مديران و راههاي بهبود مهارت هاي مديريتي در شرکتهاي تعاوني

بررسي نقاط قوت و ضعف مديران و راههاي بهبود مهارتهاي مديريتي در شرکتهاي تعاوني فعال اشتغالزاي استان همدان

 

 

نویسندگان: ترکمان مهدي | افشار مهدي
کلیدواژه ها: همدان | مديريت عملکردي | مديريت بازاريابي | شرکتهاي تعاوني

چکیده:

اين تحقيق با هدف بررسي راهکارهاي بهبود مديريت در شرکتهاي تعاوني فعال اشتغالزاي استان همدان در سال 1388- 89 انجام شده است.با استفاده از روش کوکران حجم نمونه تعيين و 110 پرسشنامه تکميل شد. تحقيق حاضر از نوع پيمايشي ( زمينه يابي) و در آن آماره tبراي بررسي عوامل اثر گذار بر مهارتهاي مديريتي به کار رفت. عوامل موثر بر موفقيت مديريت در شرکتهاي مورد نظر از دو بعد اصلي (1. بعد مديريت عملکردي در شرکتها و 2. بعد مديريت بازاريابي) و ابعاد فرعي موجود در هر کدام از ابعاد اصلي مذکور, مورد بررسي قرار رفت.يافته ها نشان دادند که مديران تعاوني در شاخصهاي برنامه ريزي, هدايت و هماهنگي (ذيل شاخص کلي مديريت عملکردي) و در شاخصهاي تدوين استراتژي, تجزيه و تحليل رقابت, آميخته بازاريابي, تعيين بازار هدف, موضع يابي و تعيين رويه هاي کنترل (ذيل شاخص کلي مديريت بازاريابي) داراي نقطه ضعف هستند. همچنين در شاخصهاي سازماندهي, کنترل, بررسي محيط کلان, بررسي بازار, سوات(SWOT) , بودجه بندي و پيش بيني, مديران تعاوني داراي نقطه قوت هستند.برپايه يافته هاي اين تحقيق نتيجه گيري شد که به منظور الزام شرکتهاي تعاوني به تهيه و ارائه برنامه اجرايي, تشويق به اجراي سيستمهاي استاندارد مديريتي, ايجاد واحد تحقيقات بازار در اتاق تعاون جهت تحليل شرايط بازار براي شرکتها, پرداخت يارانه به تعاونيهايي که به کيفيت, بسته بندي و تبليغات توجه دارند, معرفي توزيع کننده هاي ملي و منطقه اي به تعاونيها و ايجاد تسهيلات براي عقد قرار دادهاي توزيعي, از مهترين راهکارهاي موثر در آشنايي بيشتر مديران با مؤلفه هاي مختلف مديريت عملکرد و مديريت بازاريابي و بهبود مهارتهاي مديريتي به شمار مي آيند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها