ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC)

ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر تهران بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC)

 

 

نویسندگان: حسيني ميرزاحسن | شفيعي زينب | عرب مازار علي اکبر
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | مديريت استراتژيک | کارت امتيازي متوازن

چکیده:

همه سازمان ها, چه دولتي چه خصوصي, براي توسعه, رشد و پايداري در عرصه رقابتي امروز, به نوعي سيستم ارزيابي عملکرد اثربخش نياز دارند که در قالب آن بتوانند کارايي و اثربخشي برنامه هاي سازمان, فرآيند و نيروي انساني خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان هاي کارا به جمع آوري و تحليل داده ها بسنده نمي کنند بلکه از اين داده ها براي بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژي هاي سازمان استفاده مي کنند. به عبارت ديگر, به جاي ارزيابي عملکرد به مديريت عملکرد مي پردازند. امور مالياتي شهر تهران که يکي از مهمترين ارکان اجرايي سازمان امور مالياتي کشور مي باشد, مي بايست با اجراي استراتژي هاي تدوين شده و ارزيابي عملکرد خود در راستاي اهداف تعيين شده, خود را همگام با ساير بخش هاي سازمان امور مالياتي کشور و همچنين همراه با ارتقا سطح انتظارات ذينفعان توسعه دهد. اين مقاله به چگونگي استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملکرد امور مالياتي شهر مي پردازد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها