ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي عمومي استان ها توسط تکنيک تحليل پوششي داده ها

ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي عمومي استان ها توسط تکنيک تحليل پوششي داده ها

 

 

 

نویسندگان: کتابي سعيده | کريم پورآذر آسيه | ميراحمدي سيدمحمدرضا
کلیدواژه ها: ارزيابي عملکرد | واحد تصميم گيري | کتابخانه هاي عمومي | تحليل پوششي داده ها

چکیده:

هدف: هدف پژوهش حاضر, محاسبه کارايي و رتبه بندي کتابخانه هاي عمومي استان هاي ايران در سال 1387 با استفاده از تکنيک کمي تحليل پوششي داده ها است.روش: اين پژوهش از نوع کاربردي بوده و به روش پيمايشي انجام گرفته است. براي جمع آوري داده ها از اينترنت استفاده شده است. داده هاي مورد استفاده مربوط به محدوده زماني سال 1387 بوده و داده ها به صورت استاني طبقه بندي شده اند. کتابخانه هاي عمومي 30 استان کشور بر حسب شاخص هاي ورودي شامل تعداد کتاب ها, جمعيت با سواد هر استان, تعداد کتابخانه هاي هر استان, تعداد کتابداران, تعداد صندلي ها و مجموع مواد ديداري شنيداري موجود در کتابخانه هاي هر استان و شاخص هاي خروجي شامل مجموع تعداد اعضا, تعداد امانات و تعداد مراجعات کتابخانه هاي هر استان مورد ارزيابي قرار گرفتند. از نرم افزار اکسل براي جمع آوري داده ها و از نرم افزار Excel DEA Solver براي تجزيه و تحليل و حل مدل استفاده گرديد.يافته ها: يافته ها بيانگر اين بود که کتابخانه هاي 15 استان از 30 استان کارا و مابقي ناکارا هستند. با استفاده از امتياز ابرکارايي مشخص شد که از بين استان هاي کارا, استان هاي ايلام, خراسان جنوبي و سمنان داراي بيش ترين امتياز ابرکارايي بوده و از بين استان هاي ناکارا, استان هاي بوشهر, قم و کردستان کم ترين امتياز ابرکارايي را به خود اختصاص دادند.اصالت/ ارزش: موضوع سنجش عملکرد ديرزماني است که در متون کتابداري و اطلاع رساني جايگاه ويژه اي را به خود اختصاص داده و مسايل بحث برانگيز و مختلفي را ميان صاحب نظران باعث شده است. پژوهش حاضر تلاش دارد تا با به کارگيري يکي از روش هاي کمي و معتبر در زمينه ارزيابي عملکرد, به ارزيابي عملکرد کتابخانه هاي عمومي استان هاي ايران پرداخته و راه کارهاي عملي براي ارتقاي سطح عملکرد آن ها ارايه نمايد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها