سنجش تاثير شاخص حمايت و پشتيباني مديريتي در ارزيابي کارکرد واحدهاي پژوهشي

سنجش تاثير شاخص حمايت و پشتيباني مديريتي در ارزيابي کارکرد واحدهاي پژوهشي

 

 

نویسندگان: بختياري نژاد فيروز | شيخان ناهيد
کلیدواژه ها: فناوري | شاخص حمايت و پشتيباني ويژه مديريت | ارزيابي عملکرد | واحدهاي پژوهشي | تحقيقات

چکیده:

مطالعات نشان مي دهد که از موانع اصلي نظام نوآوري در کشور, نبود معيارهاي درست و موثر ارزيابي کارکرد, سنجش و نظارت بر فعاليت هاي پژوهشي است. بيشک يکي از شاخص هاي موثر در ارزيابي کارکرد واحدهاي پژوهشي, شاخص حمايت و پشتيباني مديريتي است. اين شاخص از بعد درون سازماني شامل حمايت هاي مديريت داخل دانشگاه از واحدهاي پژوهشي و از بعد برونسازماني مرتبط با فضاي حمايتي دولت به علت سياست هاي بالادستي و اولويت گذاري در کشور است که اين حمايت ها در قالب قوانين و مصوبه هاي دولت, مجلس و... انجام مي گيرد. اين حمايت ها اثر به سزايي در کارکرد واحدهاي پژوهشي داشته و بايد در شاخص هاي ارزيابي کارکرد در نظر گرفته شود, زيرا بودجه هاي پژوهشي در حوزه هاي مختلف علوم و فناوري به طور مساوي تسهيم نشده است و عقد قرارداد در حوزه اي علمي که مورد حمايت و پشتيباني ويژه در مقطع زماني خاص قرار مي گيرد خيلي راحت تر و آسان تر از زمينه اي است که به دلايل مختلف در کشور نظير واردات فناوري و کالاها و... مورد حمايت قرار نمي گيرد. در اين مقاله مدلي برمبناي کارايي براي ارزيابي کارکرد واحدهاي پژوهشي با در نظر گرفتن شاخص حمايت و پشتيباني ويژه مديريت طراحي شده و نتايج اجراي آن براي تعدادي از واحدهاي پژوهشي دانشگاه صنعتي اميرکبير به عنوان نمونه ارائه شده است. از نتايج به دست آمده از اين ارزيابي مي توان مسير فعاليت هاي واحدهاي پژوهشي را تعيين کرد و براي حمايت و پشتيباني بيشتر از واحدهاي پژوهشي فعال تر استفاده کرد, واحدهاي پژوهشي با کارکرد ضعيف تر را شناسايي و با آسيب شناسي دلايل عدم فعاليت کافي در رفع مشکلات آن ها اقدامات جدي اتخاذ کرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها