شناسايي متغيرها و نسبت هاي موثر در اندازه گيري کارايي شعب بانک

شناسايي متغيرها و نسبت هاي موثر در اندازه گيري کارايي شعب بانک

 

 

نویسندگان: کاشاني پور محمد | قاضي زاده مصطفي
کلیدواژه ها: شعب بانک | ارزيابي عملکرد | سنجش کارايي | شناسايي داده ها و ستاده ها | شناسايي نسبت ها

چکیده:

پاسخگويي سازمان ها به وسيله گزارش ارزيابي عملکرد و يا حسابرسي عملياتي انجام مي شود. يکي از اجزاء مهم ارزيابي عملکرد سنجش کارايي سازمان است. به دليل اين که سنجش کارايي شعب بانک با مدل هاي مختلف و با استفاده از يکسري متغيرها و نسبت ها انجام مي شود, استفاده از متغيرها و نسبت هاي موثر, در سنجش کارايي شعب بانک مساله مهمي است. براي شناسايي متغيرهاي موثر در اندازه گيري کارايي شعب بانک, با استفاده از پرسشنامه از خبرگان بانک سپه نظرخواهي شده است .نتايج دو مرحله نظرخواهي به روش دلفي نشان داد از بين 26 متغير, 18 متغير براي سنجش کارايي شعب بانک با اهميت هستند. نظرخواهي در مورد 13 نسبت بانک براي سنجش کارايي شعب, نشان داد 4 نسبت با اهميت هستند. با روش AHP ضريب اهميت هر يک از چهار نسبت به دست آمد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها