کاربرد هزينه يابي مبتني بر فعاليت در برآورد هزينه سرانه دانشجويي

کاربرد هزينه يابي مبتني بر فعاليت در برآورد هزينه سرانه دانشجويي

 

 

نویسندگان: قارون معصومه
کلیدواژه ها: برنامه چهارم توسعه | هزينه | آموزش عالي | مبتني بر فعاليت و مديريت مالي | هزينه يابي | بودجه

چکیده:

برآورد و تحليل هزينه سرانه دانشجويي از الزامات تحقق اهداف قانون برنامه چهارم توسعه و در عين حال, ارتقاي کارايي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي است. پس از تلاش هاي جمعي خبرگان و سياست سازان نظام علوم, تحقيقات و فناوري ونهاد مديريت و برنامه ريزي کشور, عملياتي شدن مصوبات قانوني مربوط در گرو تهيه الگوي مدرن براي برآورد و تحليل هزينه ها در دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي است. در همين خصوص, طرح تحقيقاتي با همين موضوع در موسسه پژوهش و برنامه ريزي آموزش عالي به اجرا درآمد که در اين مقاله الگوي مذکور و دستاوردهاي آن شرح داده شده است. با به کارگيري اين الگو نرم هزينه سرانه دانشجويي در نظام آموزش عالي دولتي به تفکيک رشته ها و مقاطع تحصيلي قابل برآورد است. در اين الگو که از چارچوب کلي هزينه يابي مبتني بر فعاليت بهره گرفته شده است, ضمن رديابي و کنترل هزينه ها امکان تصميم گيري مبتني بر اطلاعات دقيق و به روز و تحليل عمليات و هزينه ها در جهت بهبود فرايندها و افزايش کارايي براي دانشگاه ها و موسسات آموزش عالي و نهادهاي سياستگذار فراهم مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها