معرفي برخي شاخصهاي کيفيت نظام دانشگاهي براي استفاده در بودجه ريزي دانشگاهي

معرفي برخي شاخص‌هاي کيفيت نظام دانشگاهي براي استفاده در بودجه ريزي دانشگاهي

 

 

نویسندگان: کيذوري اميرحسين
کلیدواژه ها: شاخص | کيفيت دانشگاهي | بودجه ريزي دانشگاهي و مديريت کيفيت جامع

چکیده:

اين پژوهش با هدف معرفي برخي شاخص هاي نشان دهنده پويايي کيفيت دانشگاهي براي استفاده در بودجه ريزي نظام دانشگاهي انجام شده است. براي انجام پژوهش سه فعاليت عمده انجام شد. ابتدا روش هاي مختلف بودجه ريزي دانشگاهي به صورت تطبيقي مورد بررسي قرار گرفت, سپس بر اساس مدل «مديريت کيفيت جامع», تعدادي از شاخص هاي کيفيت قابل استفاده در روش هاي متداول بودجه ريزي انتخاب و توصيف شد و روش با عنوان «بودجه ريزي بر مبناي شاخص هاي کيفيت نظام دانشگاهي» تدوين گرديد. سرانجام اطلاعات مربوط به شاخص هاي کيفيت تعدادي از دانشگاه ها جمع آوري شده و مدل مورد آزمون قرار گرفت. به منظور استانداردسازي عوامل, ملاک ها و شاخص هاي کيفيت نظام دانشگاهي دو نوع پرسشنامه طراحي گرديد: الف. پرسشنامه استانداردسازي و تعيين وزن عوامل و ملاک ها که نظرات تعداد 74 نفر از مديران دانشگاهي يا موسسات آموزش عالي کشور با استفاده از آن جمع آوري شد؛ ب. پرسشنامه استانداردسازي و تعيين وزن شاخص هاي کيفيت نظام دانشگاهي که 296 نفر از متخصصان حوزه آموزش عالي, آن را تکميل کردند. پس از انجام اصلاحات لازم, مدل نهايي تدوين گرديد. در اين مقاله يافته هاي پژوهش با تاکيد بر معرفي شاخص هاي پويايي کيفيت دانشگاهي ارايه مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها