ارزيابي کارايي شرکتهاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

ارزيابي کارايي شرکت‌هاي سرمايه گذاري پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به کمک مدل‌هاي محک زني رياضي تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: عليرضايي محمدرضا | نيکومرام هاشم | قايي نسرين
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | بورس اوراق بهادار | ارزيابي عملکرد | توسعه اقتصادي | شرکتهاي سرمايه گذاري

چکیده:

يکي از عناصراصلي رشد و توسعه اقتصادي پايدار در کشورها مسئله سرمايه گذاري است. در بازار سرمايه و بورس اوراق بهادار نيز نقش شرکتهاي سرمايه گذاري به عنوان واسطه گران مالي از اهميت بسزايي برخوردار است. کارايي اين شرکتها يکي از پديده هاي اثر گذار بر بازار سرمايه در بخش اقتصاد بوده و چون با افزايش کارايي آنها مي توان به بهبود عملکرد اقتصادي کشور کمک موثري نمود به همين لحاظ بايستي بر اساس مکانيزمي مناسب به ارزيابي فعاليتها وعملکرد آنها پرداخته شود. در اين مقاله نظام ارزيابي عملکردي براي ارزيابي کارايي اين شرکتها را طراحي کرده و به کمک آن نوزده شرکت سرمايه گذاري موجود در بورس اوراق بهادار را مورد سنجش قرار مي دهيم. در اين نظام ارزيابي از مدلهاي رياضي تحليل پوششي داده ها استفاده مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها