بررسي و ارزيابي کارکرد ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار جهت ارزيابي عملکرد اقتصادي شرکتها

بررسي و ارزيابي کارکرد ارزش افزوده اقتصادي و ارزش افزوده بازار جهت ارزيابي عملکرد اقتصادي شرکت‌ها

 

 

نویسندگان: رهنماي رودپشتي فريدون
کلیدواژه ها: RI | ROS | ارزش افزوده اقتصادي (EVA) | ارزيابي عملکرد | ارزش افزوده بازار (MVA) | روشهاي سنجش عملکرد | ROI

چکیده:

سنجش عملکرد در فرايند تصميم گيري با توجه به توسعه و اهميت نقش بازار سرمايه از مهمترين موضوعات حوزه مالي و اقتصادي است, ارزش اقتصادي بازار از معيارهاي سنجش عملکرد مديريت است. بنابراين آزمون کارکرد معيارهاي مالي جهت ارزيابي عملکرد بنگاهها نظير EVA, ROS, RI, ROI و MVA يک ضرورت بشمار مي آيد.مقاله حاضر, نتيجه پژوهش علمي محقق است که با انتخاب صنعت نمونه از صنايع فعال و پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار در يک دوره زماني پنج ساله- که اطلاعات آن در بورس موجود بوده است- صورت گرفت.مهمترين هدف مطالعه حاضر, ضمن تبيين تئوريک شاخصهاي سنجش, عملکرد آزمون اين شاخصها و ارايه شواهد لازم به منظور کمک به فعالان بازار سرمايه و ارزيابي منطقي عملکرد بنگاهها براي اتخاذ تصميم است.نتايج مطالعه نشان مي دهد که بين EVA با متغيرهاي مالي مورد مطالعه نظير P, EPS و ROI رابطه وجود دارد. همچنين وجود رابطه MVA با ROI و ROS و RI نيز تاييد گرديده است و نتايج مطالعه نشان مي دهد که ميزان رابطه EVA با متغيرها در مقايسه با MVA با متغيرها بيشتر است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها