ارايه راهکارهاي منطقي بهبود عملکرد شعب بانک ها به کمک مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها

ارايه راهکارهاي منطقي بهبود عملکرد شعب بانک ها به کمک مدل هاي تعميم يافته تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: افشاريان محسن | تسليمي وحيد | عليرضايي محمدرضا
کلیدواژه ها: رقابت و انحصار | بانک ها | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد بانک ها | مدل ارزيابي لايه اي | شعب بانک

چکیده:

ارزيابي عملکرد يک واحد تصميم گيرنده در تقابل با واحدهاي تصميم گيرنده ديگر, فرآيندي رقابتي است که اين ارزيابي توسط مدل هاي تحليل پوششي داده ها بطور دقيق و منظم و با پيشنهاد راهکارهاي بهبود در کارايي, ارايه مي شود. اما وجود واحدهاي تصميم گيرنده خاص و فاصله زياد واحدهاي تصميم گيرنده مي تواند, فضاي رقابتي ارزيابي را به انحصار در فرآيند ارزشگذاري تبديل کند. اين انحصار, باعث ارايه راهکارهاي غير عملي و غير منطقي براي واحدهاي تحت بررسي در حالت بکارگيري ناشيانه, و عدم ژرف نگري در استفاده از مدل هاي پايه اي تحليل پوششي داده ها مي شود.اين مقاله, بعد از بررسي چگونگي وجود مشکلات در ارزيابي مدل هاي پايه اي, روشي جديد را بر مبناي لحاظ کردن نظرات کارشناسي در مدل و به منظور حل مشکلات مذکور ارايه مي دهد. در ادامه, به دليل ظاهر شدن اينگونه نارساييها در ارزيابي شعب بانک ها, تمامي مسايل شرح داده شده و همچنين مدل پيشنهادي را در يک مطالعه موردي از شعب يک بانک تجاري بکار مي گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها