بهترين معيار براي ارزيابي عملکرد مالي چيست؟

بهترين معيار براي ارزيابي عملکرد مالي چيست؟

 

 

نویسندگان: مهدوي غلامحسين | حسيني ازان آخاري سيدمهدي
کلیدواژه ها: ايران | بورس اوراق بهادار تهران | ارزيابي عملکرد مالي | ارزش افزوده اقتصادي | اقتصادسنجي

چکیده:

پژوهش حاضر به بررسي رابطه بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با معيارهاي معمول ارزيابي عملکرد از قبيل سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم در شرکتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي 1380-83 پرداخته است. نتايج پژوهش نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده با سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم, رابطه آماري معني دار وجود ندارد. هر چند وجود رابطه آماري مذکور بر اساس تحليلهاي آماري به اثبات نرسيده است؛ اما اين موضوع به معني فقدان هيچگونه رابطه بين متغير هاي پژوهش نيست. درصدهاي ضريب همبستگي و ضريب تعيين محاسبه شده نشان مي دهد که بين ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده و معيار هاي معمول ارزيابي عملکرد از جمله سود هر سهم و نسبت قيمت به سود هر سهم, رابطه همبستگي ضعيفي وجود دارد. با اين حال, شدت اين همبستگي براي نسبت قيمت به سود هر سهم کمي قوي تر از سود هر سهم است.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها