ارزيابي عملکرد مديريت منابع انساني سازمان تامين اجتماعي با استفاده از مدل تعالي اروپايي EFQM

ارزيابي عملکرد مديريت منابع انساني سازمان تامين اجتماعي با استفاده از مدل تعالي اروپايي EFQM

 

 

نویسندگان: رحيمي فروشاني عباس | ابراهيمي سعيد | فرزيان پور فرشته | پوررضا ابوالقاسم
کلیدواژه ها: تامين اجتماعي | مدل EFQM | تعالي سازماني | ارزيابي عملکرد | مديريت منابع انساني

چکیده:

زمينه و هدف: منابع انساني هر سازمان, سرمايه هاي اصلي آن است و تنها دارايي منحصر به فردي مي باشد که در گذر زمان نه تنها دچار استهلاک نمي گردد, بلکه ارزش افزوده بيشتري را نيز ايجاد مي نمايد. سازمان تامين اجتماعي به عنوان يک سازمان بيمه گر اجتماعي, نياز ضروري به ارزيابي مديريت منابع انساني خود را احساس مي نمايد. در همين راستا, به نظر مي رسد که به کارگيري مدل تعالي (EFQM) European Foundation for Quality Managemen جهت ارزيابي تعالي مديريت منابع انساني اين سازمان بسيار ضروري مي باشد.روش کار: اين پژوهش يک مطالعه توصيفي و از نظر نتايج, کاربردي بود که در اداره کل تامين اجتماعي شهر تهران انجام شد. ابزار گردآوري داده ها, پرسشنامه استاندارد ارزيابي عملکرد بر اساس مدل تعالي سازمان EFQM بود که پايايي آن با استفاده از ضريب آلفاي کرونباخ 989/0 به دست آمد تعداد 388 پرسشنامه توزيع شد که 311 پرسشنامه تکميل و به محقق بازگرداننده شد. نرخ بازگشت 81% بود. تجزيه و تحليل يافته هاي پژوهش با نرم افزار SPSS16 صورت گرفت.نتايج: مديران منابع انساني سازمان تامين اجتماعي در اين پژوهش امتياز 459.72 را کسب کردند. که بعد توانمندسازها داراي امتياز 261.34 و بعد نتايج داراي امتياز 198.38 مي باشد در بعد توانمند سازها, معيار خط مشي و راهبرد داراي بيشترين امتياز (56.12) و معيار فرآيندها داراي کمترين امتياز (51.28) مي باشد در بعد نتايج, معيار نتايج جامعه داراي بيشترين امتياز (50.27) و معيار نتايج مشتريان داراي کمترين امتياز (51.18) مي باشد.نتيجه گيري: نتايج پژوهش نشان مي دهد که ارزيابي در قالب مدل توصيف شده, ابزار مناسبي براي شناسايي وضعيت عملکرد و نقاط قوت و قابل بهبود مديريت منابع انساني سازمان تامين اجتماعي تهران است بديهي است که اجراي بهتر برنامه ها و دستيابي به تعالي, با همکاري مستمر, امکان پذير مي شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها