روندها و چالش‌هاي مديريت منابع انساني در بخش دولتي

روندها و چالش‌هاي مديريت منابع انساني در بخش دولتي

 

 

نویسندگان: صائبي محمد
کلیدواژه ها: نرخ بيکاري | مديريت عملکرد | بحران بهره وري | جهاني سازي | مشارکت کارکنان | پرداخت بر مبناي عملکرد | تمرکز زدايي | طبقه بندي و ارزشيابي مشاغل | آموزش و پرورش کارکنان | ساعات کار شناور | گزينش راهبردي | برنامه ريزي راهبردي نيروي انساني

چکیده:

سازمانهاي پويا آموخته اند که در برابر تحولات, روندها و چالشهايي که در ابعاد و زمينه هاي گوناگون پديد مي آيند بازتاب نشان دهند. دولت نيز براي اجراي مأموريتها و مسئوليتهاي خاص خود در عرصه هاي اقتصادي, اجتماعي, سياسي, بايد مجهز به سازمانهايي پويا باشد. تغييرات مداومي که در محيط پديد مي آيد, مديريت منابع انساني سازمانها را با چالشهاي گوناگون مواجه مي کند و اين مديريت را وادار مي سازد تا هدفها, سياستها, راهبردها و رويه هاي خود را با اين چالشها هماهنگ کند. روندها و تغييرات در بافت جمعيتي, ابعاد اجتماعي و شيوه هاي مديريتي به گونه اي است که اداره منابع انساني سازمانها را با دشواري روبرو کرده است و واحدهاي مديريت منابع نمي توانند با نگرشهاي پيشين, مأموريت خود را به انجام برسانند. ساختارهاي بوروکراتيک, تخصص گرايي عصر تيلريسم, تمرکز گرايي, تأکيد بر نيروي جسمي کارکنان, ساعات کار انعطاف ناپذير و نظاير آن در دنياي پرشتاب امروز کم رنگ شده و چالشهاي جديدي را موجب شده است که مديران منابع انساني در سازمانهاي دولتي کشورمان بايد با آنها برخورد کنند تا فعاليتها و وظايف خود را به طور اثربخش به انجام برسانند.عدم يکپارچگي عمليات مديريت منابع انساني, برنامه ريزي نيروي انساني کوتاه مدت, پرداختهاي وقت مزدي, نارسايي يا عدم شفافيت شرحهاي وظيفه و شروط احراز, گزينشهاي بي ارتباط يا کم ارتباط با وظايف شغلي و… نارضايتي گيرندگان خدمات يا مصرف کنندگان, بهره وري اندک, هدر رفتن منابع, کم انگيزگي کارکنان و امثال آن را به دنبال دارد و سازمان را رفته رفته از هدف خود دور مي کند. اين مقاله بر آن است که با شناسايي روندها و چالشهاي مرتبط با اين وظايف, نگرشهاي نويني را پديد آورد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها