طراحي مدل پوياي بهره وري با رويکرد تحليل پوششي داده ها

طراحي مدل پوياي بهره وري با رويکرد تحليل پوششي داده ها

 

 

نویسندگان: آذر عادل | موتمني عليرضا
کلیدواژه ها: مدل پويا | ارزيابي عملکرد | تحليل پوششي داده ها (DEA) | بهره وري

چکیده:

اندازه گيري, جزء عناصر اصلي چرخه بهره وري است و به عنوان سيستم کنترلي براي ديگر ارکان چرخه مزبور عمل ميکند. در اين مقاله براي اندازه گيري بهره وري و ارزيابي عملکرد در سازمانها, مدلي جامع با استفاده از مدلهاي تحليل پوششي داده ها (DEA) طراحي گرديده که از دقت و صحت بالايي برخوردار هستند. مدل مزبور به دليل در نظر گرفتن عامل زمان به عنوان واحد تصميم گيرنده (DMU) مدل "پوياي بهره وري" نام گرفته است. در اين پژوهش از نهادها و ستانده هاي محسوس بر اساس دوره هاي زماني ماهيانه استفاده گرديده, مدلهاي CCR-BCC و BCC-CCR و BCC و CCR بر اساس اطلاعات يک شرکت بزرگ توليدي مورد آزمون قرار گرفته و مدل CCR براي اجراي مدل پويا مناسب تشخيص داده شده است. ارزيابي عملکرد به وسيله مدل پويا ابزاري کارآمد براي کنترل سازمان در اختيار مديران قرار داده, به طوري که آنان قادر خواهند بود درجه انحراف عملکرد را از مرز کارآيي در دوره هاي قبل تشخيص داده, پيش از مواجه شدن با موقعيت جديد, با بررسي علل انحرافات, برنامه ريزي لازم را به منظور افزايش کارآيي انجام دهند. همچنين در اين تحقيق, امکان مقايسه واحدهاي ناهمگون که يکي از محدوديتهاي مدلهاي DEA است با روش خاصي ميسر شده و امکان ارزيابي عملکرد سازمانهايي که مشابه ندارند فراهم مي شود.

 

دانلود متن کامل

"

نوشته های اخیر

دسته بندی ها