ارزيابي عملکرد بيمارستان با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه پويا: يک مطالعه موردي در بيمارستان تامين اجتماعي امام خميني (ره) اراک

ارزيابي عملکرد بيمارستان با استفاده از تصميم گيري چند شاخصه پويا: يک مطالعه موردي در بيمارستان تامين اجتماعي امام خميني (ره) اراک

 

 

نویسندگان: جهانگيري عباس | جهانگيري محمد
کلیدواژه ها: تصميم گيري | بيمارستان | تصميم گيري چند شاخصه پويا | ارزيابي عملکرد

چکیده:

مقدمه: ارزيابي عملکرد, يک مقياس عددي است که اطلاعات مورد نياز مديران را در خصوص ارزشيابي و پايش وضعيت و فعاليت هاي جاري بيمارستان فراهم مي کند. يکي از ابزارهاي ارزيابي عملکرد استفاده از روش پوياي تصميم گيري چند شاخصه مي باشد. هدف از اين تحقيق ارزيابي عملکرد بيمارستان با استفاده از روش تصميم گيري چند شاخصه پويا بود.روش پژوهش: در اين مطالعه مقطعي و موردي, عملکرد بيمارستان امام خميني اراک طي سي ماه متوالي که هر ماه به عنوان يک گزينه در ماتريس تصميم در نظر گرفته شده است و با در نظر گيري 6 شاخص مهم با استفاده از روش «ارزيابي محصول جمع شده با وزن» به صورت پويا با کمک نرم افزار Excel سنجيده شد.افته ها: نمرات عملکرد بيمارستان افت و خيزهايي در طي زمان داشت ولي به طور کلي يک روند افزايشي در طول سي ماه را نشان داد. بيشترين و کمترين مقدار به ترتيب مربوط به ماه هاي 27 و 12 بود (0.9577, 0.5503). علاوه بر اين در اسفند هر سال کاهش چشم گيري را نشان داد.نتيجه گيري: روند نمرات عملکرد بيمارستان نشان داد عملکرد بيمارستان مذکور در طي زمان بهبود يافته است. استفاده از روش تصميم گيري چند شاخصه پويا جهت ارزيابي عملکرد, پيشنهادي به مديران و محققين آتي مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها