پخش بار اقتصادي مبتني بر روش بهبود يافته ABC با اعمال محدوديت هاي غيرخطي

پخش بار اقتصادي مبتني بر روش بهبود يافته ABC با اعمال محدوديت هاي غيرخطي

 

 

نویسندگان: قاسمي مرزبالي علي | عابدي نيا اويس | يوسفي علي | سيدشنوا سيدجلال | بازيار رضا | غلام علي تبار حسين
کلیدواژه ها: پخش بار اقتصادي | الگوريتم بهبود يافته ABC | شير ورودي بخار | نرخ شيب افزايشي نيروگاه ها

چکیده:

توليد انرژي الکتريکي براي سيستم هاي قدرت با هدف کمينه سازي کل هزينه توليدي براي واحدهاي فعال موجود در شبکه قدرت, از مهمترين مباحث براي سيستم هاي مدرن امروزي مي باشد. به بياني ديگر هدف از پخش بار اقتصادي برنامه ريزي بهينه و مناسب براي واحدهاي توليدي با در نظر گرفتن عوامل و محدوديت هاي غير خطي موجود در شبکه قدرت و واحدهاي توليدي مي باشد. در اين مقاله, مساله پخش بار اقتصادي با در نظر گرفتن محدوديت هاي غير خطي از جمله تلفات شبکه انتقال, تاثير شير ورودي بخار بر تابع هزينه توليدي, توازن توليد و مصرف در سيستم, زون هاي ممنوعه, حدود توليد و نرخ هاي افزايشي و کاهشي يه يک مساله بهينه سازي تبديل شده و در نهايت با روش بهبود يافته الگوريتم کلوني مصنوعي زنبور عسل (ABC) به حل آن پرداخته شده است. الگوريتم بهبود يافته کلوني مصنوعي زنبور عسل روشي حافظه دار, مبتي بر هوش جمعي و رفتار زنبورهاي يک کلوني در يافتن بهترين منبع تغذيه مي باشد. در روش بهبود يافته ABC با تبادل اطلاعات دريافتي بين زنبورها بر اساس قوانين نيوتن و گرانشي سبب استفاده از کليه ظرفيت اين الگوريتم در يافتن جواب بهينه با در نظر گرفتن قيود اعمالي بر سيستم مي شود. به منظور نشان دادن کارايي اين روش, الگوريتم پيشنهادي برروي سيستم هاي نمونه 6 نيروگاهي با کل بار درخواستي 1263 مگاوات, سيستم قدرت 13 نيروگاهي با کل تقاضاي بار 1800 مگاوات و 40 نيروگاهي با بار درخواستي 10500 مگاوات اعمال شده و نتايج بدست آمده از الگوريتم پيشنهادي با الگوريتم هاي ديگر مقايسه شده که نشان دهنده کارايي, دقت و سرعت مناسب اين الگوريتم در حل مساله توزيع اقتصادي بار مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها