رابطه سيستم کنترل مديريت با مديريت عملکرد بيمارستان منتخب تامين اجتماعي تهران

رابطه سيستم کنترل مديريت با مديريت عملکرد بيمارستان منتخب تامين اجتماعي تهران

 

 

نویسندگان: گودرزي ليلا | نظري منش ليلا | رياحي ليلا
کلیدواژه ها: سيستم کنترل مديريت تشخيصي سيستم کنترل مديريت تعاملي | مديريت عملکرد بيمارستان

چکیده:

مقدمه: مديريت عملکرد نياز اجتناب ناپذير هرگونه سازمان اجتماعي است و مديريت عملکرد کارا مستلزم سيستم کنترل مديريت موثر است. روش پژوهش: پژوهش حاضر از لحاظ روش از نوع توصيفي-همبستگي و از لحاظ هدف کاربردي بود. ابزار گردآوري داده ها در اين پژوهش پرسشنامه پژوهش گر ساخته بود. در اين پژوهش روايي پرسشنامه با رويکرد صوري و پايايي پرسشنامه با آزمون آلفاي کرونباخ (0/893) تاييد شد. جامعه آماري اين پژوهش مديران بخش اداري و بخش درمان به تعداد 280 نفر بود. نمونه آماري مطابق فرمول کوکران براي جامعه آماري معلوم 163 نفر بود که با روش تصادفي طبقه اي در دو طبقه مديران اداري (28 نفر) و مديران بخش درمان (135 نفر) انتخاب شدند. داده هاي اين پژوهش با استفاده ازآمار توصيفي و ازمون اماراستنباطي از جمله ازمون پيرسون و رگرسيون تحليل شد. يافته ها: مطابق يافته هاي پژوهش در سطح اطمينان 95 درصد سيستم کنترل مديريت با ابعاد مديريت تشخيصي (p=0. 00) و مديريت تعاملي (p=0. 00) با مديريت عملکرد سازماني با شناخت ابعاد و معيارهاي عملکرد, سنجش و ارزيابي عملکرد, بهبود عملکرد رابطه مثبت دارد. نتيجه گيري: باتوجه به نتيجه گيري ارتباط مثبت سيستم کنترل مديريت با مديريت عملکرد سازماني به مديران محترم بيمارستان ها پيشنهاد مي شود با بکارگيري و تقويت سيستم کنترل مديريت نتايج قابل ملاحظه اي در رابطه با مديريت عملکرد براي بيمارستان تحت مديريت خود در بلند مدت را متصور شوند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها