بررسي تاثير قابليت مديريت اطلاعات بر عملکرد سازماني

بررسي تاثير قابليت مديريت اطلاعات بر عملکرد سازماني (مورد مطالعه: شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري استان گيلان)

 

 

نویسندگان: صفردوست عاطيه | صفردوست آسيه | رمضانيان محمدرحيم
کلیدواژه ها: قابليت مديريت اطلاعات | قابليت هاي سازماني | عملکرد سازماني | قابليت مديريت مشتري | قابليت مديريت عملکرد | قابليت مديريت فرايند

چکیده:

هدف مقاله حاضر, بررسي تاثير قابليت مديريت اطلاعات بر عملکرد سازماني و تبيين نقش قابليت هاي سازماني(قابليت مديريت مشتري, قابليت مديريت فرايند و قابليت مديريت عملکرد) در رابطه بين اين دو متغير است. تحليل يافته هاي بدست آمده از 95 پرسشنامه دريافت شده از مديران و کارشناسان شرکت هاي مستقر در پارک علم و فناوري استان گيلان نشان مي دهد که قابليت مديريت اطلاعات در توسعه توانايي مديريت مشتري, مديريت فرايند و مديريت عملکرد نقش مهمي را ايفا مي کنند. اين سه قابليت روي منابع انساني, مالي و مشتري و اثربخشي عملکرد سازماني موثر هستند. يافته هاي بدست آمده از پژوهش نشان مي دهد که مديران بايد روي خلق شرايط لازم براي توسعه زيربناي فناوري اطلاعات و قابليت مديريت اطلاعات تمرکز کنند؛ چرا که اين توانمندي ها نقش اساسي در توليد ساير قابليت هاي مورد نياز براي توسعه عملکرد سازماني بازي مي کنند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها