شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازماني بر اساس روش هاي کارت امتيازي متوازن پايدار (SBSC) و MCDM با استفاده از متغيرهاي زباني

شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازماني بر اساس روش هاي کارت امتيازي متوازن پايدار (SBSC) و MCDM با استفاده از متغيرهاي زباني

 

 

نویسندگان: حاجي لو مرتضي | ايرج پور عليرضا
کلیدواژه ها: فرآيند سلسه اي تحليلي | نظريه مجموعه فازي | MCDM و SBSC | ماتريس سازگار | روش هاي کارت امتيازي متوازن پايدار

چکیده:

کارت امتيازي متوازن پايدار بر اساس پارامترهاي توسعه پايدار يک روش مفيد و قدرتمند براي ارزيابي عملکرد پايدار سازمان يا شرکت است. اين موضوع در مرور ادبيات اين مقاله اشاره است. موضوع اين مقاله ابعاد شناسايي و اولويت بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد سازمان را پوشش مي دهد. در اين پژوهش رويکرد کارت امتيازي متوازن پايدار با فرآيند تحليل شبکه اي فازي (FANP) جهت رتبه بندي شاخص هاي ارزيابي عملکرد در شرکت صنايع پلاستيک پوشينه بررسي مي شود.جهت طراحي مدل, ابتدا ليستي از شاخص هاي مرتبط با استفاده از مرور ادبيات موجود استخراج و سپس توسط کارشناسان اين شرکت بررسي و مدل نهايي پيشنهاد گرديد. نتايج حاکي از آن است که جريان نقدينگي در اولويت اول و به ترتيب آلودگي هوا و افزايش مهارت نيروي کار و... در اولويت هاي بعدي قرار دارند. مدل پيشنهادي نشان داده که شاخص هاي عملکردي مي توانند با ابعاد مختلف کارت امتيازي متوازن پايدار به کمک تکنيک ANP فازي ادغام شود.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها