ارزيابي عملکرد نيروي فروش بر اساس شاخص هاي کليدي عملکرد با رويکرد تحليل پوششي داده ها (DEA)

ارزيابي عملکرد نيروي فروش بر اساس شاخص هاي کليدي عملکرد با رويکرد تحليل پوششي داده ها (DEA)

 

 

نویسندگان: پورعيسي آرمان | ملک اخلاق اسماعيل | نبي زاده سيدعلي
کلیدواژه ها: شاخص هاي کليدي عملکرد | عملکرد فروش | مدل CCR ورودي محور | تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد

چکیده:

اهميت اندازه گيري عملکرد براي سازمان ها مشخص شده است و در بسياري از آن ها نيز هم اکنون نقش مهمي ايفا مي کند. اولويت سازمان هاي کنوني تضمين هرچه مطلوب تر شاخص هاي مورد ارزيابي براي بررسي عملکرد افراد است. در اين ميان عملکرد نيروي فروش شاخص حياتي و نبض کليدي عملکرد شرکت در بازار رقابتي است و ارزيابي آن بر اساس شاخص هاي کليدي عملکرد حائز اهميت است. يکي از مدل هاي ارزيابي عملکرد, تحليل پوششي داده ها (DEA) است. هدف اين مطالعه بررسي عملکرد نيروي فروش بر اساس شاخص هاي کليدي عملکرد با رويکرد تحليل پوششي داده هاست. جامعه آماري اين پژوهش شرکت کاله آمل و نمونه اي به تعداد 20 نفر به روش تصادفي ساده از ميان کارکنان واحد فروش اين شرکت انتخاب گرديد. از بين مدل هاي DEA مدل CCRورودي محور و نرم افزارهاي WINGO SB و Excell استفاده گرديد. نتايج نشان داد واحدهاي 4, 7, 14,15 ,17 , 18 داراي کارايي لازم براي فروش مي باشند. همچنين با استفاده از مدل اندرسون پيرسون کاراترين نيروها مشخص گرديدند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها