آسيب شناسي تحقق بودجه عمراني استان تهران طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

آسيب شناسي تحقق بودجه عمراني استان تهران طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه

نویسندگان: رجبي فرجاد حاجيه | دانش فرد کرم اله
کلیدواژه ها: بودجه ريزي | برنامه چهارم توسعه | اعتبار تملک داراييهاي سرمايه اي | بودجه | بودجه عمراني

چکیده:

سياست ها و برنامه هاي عمراني و زيربنايي دولت, از طريق بودجه عمراني به عنوان سندي مهم و جامع اعمال گرديده و به اجرا در مي آيد. بودجه عمراني در توسعه امور زيربنايي و زير ساخت هاي اقتصادي, اجتماعي نقش مهمي ايفا مي کند و اهميت آن تا حدي است که در قانون برنامه و بودجه مصوب سال 1351 به طور ويژه در بندهاي 5 و 7 اين امر بيان شده است. بنابراين مطالعه عوامل موثر بر کيفيت و نحوه اجراي بودجه عمراني و آسيب شناسي اجرا, کمک شاياني به تحقق برنامه ها و سياست هاي دولت خواهد نمود. در اين پژوهش نيز محقق به آسيب شناسي تحقق بودجه عمراني استان تهران طي چهار سال اول برنامه چهارم توسعه پرداخته است. هدف اصلي اين پژوهش, شناخت مشکلات موجود در راه عدم تحقق بودجه عمراني دستگاههاي اجرايي عمراني دراستان تهران مي باشد. تحقيق در يک دوره زماني چهار ساله 1384تا 1387 و با استفاده از آزمون ضريب همبستگي اسپيرمن انجام شده است. روش تحقيق توصيفي- پيمايشي بوده و از پرسشنامه براي جمع آوري داده ها استفاده نموده است. جامعه آماري اين پژوهش تمامي کارکنان بخش مالي, سازمان مسکن و شهرسازي استان تهران, سازمان صنايع و معادن استان تهران, اداره کل راه و ترابري استان تهران و اداره کل نوسازي مدارس استان تهران مي باشد و نمونه گيري با توجه به شرايط سازماني تمام شماري مي باشد.يافته هاي تحقيق در بررسي روابط بين متغيير هاي مستقل (تاخير در تخصيص اعتبار, بوروکراسي, زمان پيش بيني برنامه ها, مسايل ساختاري درون سازماني, مراحل خرج, برآورد نادرست بودجه عمراني) و متغيير وابسته (عدم تحقق بودجه عمراني و يا تاخير در اجراي بودجه عمراني) نشان داد به ترتيب عامل مراحل خرج و تاخير در تخصيص اعتبار بيشترين تاثير در عدم تحقق بودجه عمراني و يا تاخير در اجراي بودجه عمراني دارد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها