ارزيابي عملکرد مالي بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگيري منطق TOPSIS در تحليل پوششي داده ها)

ارزيابي عملکرد مالي بانکهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار (بکارگيري منطق TOPSIS در تحليل پوششي داده ها)

 

 

نویسندگان: قاسمي جواد | رستمي محمدرضا | اسکندري فرزانه
کلیدواژه ها: تحليل پوششي داده ها | ارزيابي عملکرد | واحد تصميم گيرنده ضد ايده آل | واحد تصميم گيرنده ايده آل

چکیده:

مديران بانک ها جزء ذينفعاني هستند که اطلاعات حاصل از تجزيه و تحليل عملکرد مالي براي آنها حايز اهميت است. در اين راستا, آنها با در نظر گرفتن اطلاعات مالي ارزشمند, موقعيت بانک را ارزيابي و بر اساس آن تصميم مناسب را اتخاذ مي نمايند. اين پژوهش روشي نظام مند را براي ارزيابي عملکرد مالي بانک ها ارايه مي دهد. تجزيه و تحليل بر پايه مجموعه اي از معيارهاي مرتبط با عملکرد مالي بانک ها صورت مي گيرد. در اين تحقيق اندازه گيري کارايي با روش TOPSIS - DEA, که در واقع کاربرد منطق TOPSIS در مدل تحليل پوششي داده هاست, صورت مي پذيرد. در اين تحقيق روشي ارايه ميشود که بر اساس آن بانکها از ديد خوش بينانه و بدبينانه بر اساس معيارهاي تعريف شده, رتبه بندي مي شوند. در اين روش دو واحد تصميم گيرنده مجازي ايده آل و ضد ايده آل را معرفي نموده و از اين طريق کارايي هر واحد تصميم گيرنده را نسبت به ايده آل و ضد ايده آل مورد بررسي قرار مي دهيم. نتايج حاصل از ديد ايده آل و ضد ايده آل هر واحد تصميم گيري را در شاخص نزديکي نسبي قرار داده و واحدهاي تصميم گيري را بر آن اساس رتبه بندي مي کنيم. نتايج نشان داد از ديد واحد تصميم گيري ايده آل, بانک کارآفرين, ملت و پارسيان کمترين فاصله و بانک صادرات بيشترين فاصله را با ايده آل داشته و از ديد واحد تصميم گيري ضد ايده آل, بانک صادرات کمترين فاصله و بانک کارآفرين بيشترين فاصله را با ضد ايده آل دارند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها