ارزيابي عملکرد امور مالياتي استان زنجان بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) در سال 1388

ارزيابي عملکرد امور مالياتي استان زنجان بر اساس مدل کارت امتيازي متوازن (BSC) در سال 1388

 

 

نویسندگان: نورايي محمود | علايي هوشنگ
کلیدواژه ها: مديريت استراتژيک | کارت امتيازي متوازن | ارزيابي عملکرد

چکیده:

همه سازمانها, چه دولتي چه خصوصي, براي توسعه و پايداري درعرصه رقابتي امروز, به نوعي سيستم ارزيابي عملکرد اثربخش نياز دارند که درقالب آن بتوانند کارائي و اثربخشي برنامه هاي سازمان, فرآيند و نيروي انساني خود را مورد سنجش قرار دهند. سازمان هاي کارا به جمع آوري و تحليل داده ها بسنده نمي کنند بلکه از اين داده ها براي بهبود سازمان و تحقق رسالت ها و استراتژيهاي سازمان استفاده مي کنند. به عبارت ديگر, به جاي ارزيابي عملکرد به مديريت عملکرد مي پردازند. امور مالياتي استان زنجان که يکي از ارکان اجرايي سازمان امور مالياتي کشور مي باشد, مي بايست با اجراي استراتژي هاي تدوين شده و ارزيابي عملکرد خود در راستاي اهداف تعيين شده, خود را همگام با ساير بخش هاي سازمان امور مالياتي کشور و همچنين همراه با ارتقا سطح انتظارات ذينفعان توسعه دهد. اين مقاله به چگونگي استفاده از مدل کارت امتيازي متوازن جهت ارزيابي عملکرد امور مالياتي استان زنجان مي پردازد. تحقيق حاضر را مي توان از نظر دسته بندي تحقيقات بر حسب ويژگي هاي موضوع تحقيق و از نظر ويژگي هاي زماني, توصيفي پيمايشي, و از نظر گردآوري داده ها از نوع تحقيقات ميداني محسوب کرد. با توجه به استخراج مقادير شاخص ها مشخص گرديد که امور مالياتي استان زنجان به طور متوازن رشد پيدا نکرده و کارائي عمده استراتژي هاي فعلي در راستاي افزايش درآمدهاي مالياتي مي باشد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها