رابطه شاخص هاي ارزيابي عملکرد با ارزش ايجاد شده سهامداران در شرکت هاي رشدي و ارزشي

رابطه شاخص هاي ارزيابي عملکرد با ارزش ايجاد شده سهامداران در شرکت هاي رشدي و ارزشي

 

 

نویسندگان: احديان پورپروين دنيا
کلیدواژه ها: سهام رشدي | معيارهاي ارزيابي عملکرد | ارزش ايجاد شده سهامداران | سهام ارزشي

چکیده:

هدف اين مقاله بررسي رابطه بين شاخص هاي مختلف ارزيابي عملکرد در رابطه با ارزش ايجاد شده سهامداران در شرکت هاي رشدي و ارزشي با توجه به اندازه شرکت ها در فاصله زماني سال هاي 1382 الي 1388 در شرکت هاي توليدي پذيرفته شده فعال در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. نتايج آزمون فرضيات مقاله بيانگر اين امر است که در شرکت هاي رشدي ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (%66) و در شرکت هاي ارزشي ارزش افزوده بازار (%38) داراي بيشترين توان توضيح دهندگي تغييرات ارزش ايجاد شده سهامداران مي باشند. همچنين با بررسي معيارهاي ارزيابي عملکرد در سطح اندازه شرکت ها مي توان به اين نتيجه رسيد که در سطح شرکت هاي رشدي متوسط ارزش افزوده بازار (%16), بزرگ ارزش افزوده اقتصادي پالايش شده (%66) و در سطح شرکت هاي ارزشي کوچک ارزش افزوده بازار (%22) و متوسط ارزش افزوده بازار (%32) قادر به توضيح دهندگي ارزش ايجاد شده سهامداران مي باشند و در سطح شرکت هاي رشدي کوچک و ارزشي بزرگ هيچ يک از معيارهاي مورد بررسي قادر به توضيح ارزش ايجاد شده سهامداران نمي باشند.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها