مهندسي بهاي تمام شده ايمني در محيط کار از ديدگاه حسابداري مديريت و استفاده از روش هاي نوين ارزيابي عملکرد

مهندسي بهاي تمام شده ايمني در محيط کار از ديدگاه حسابداري مديريت و استفاده از روش هاي نوين ارزيابي عملکرد

 

 

نویسندگان: منعم رويا | سعيدي مژگان
کلیدواژه ها: حسابداري مديريت | ايمني در محيط کار | بهاي تمام شده ايمني | تحليل هزينه فايده | مهندسي هزينه

چکیده:

تمرکز بر مهندسي هزينه از طريق محاسبه دقيق و مربوط بهاي تمام شده در بخش ايمني محيط کار بر اساس اصل هزينه – فايده و به تبع آن سنجش عملکرد منطقي و کارآمد از اهميت زيادي برخوردار است, زيرا در حال حاضر با ارزش ترين منابع هر سازماني, نيروي انساني متخصص و ماهر آن سازمان بوده و تامين شرايط مناسب و ايمن در محيط کار براي آن از اهميت و جايگاه ويژه اي برخوردار است. در همين راستا هدف اين مقاله حاضر تمرکز بر شيوه هاي اندازه گيري بهاي تمام شده ايمني و طراحي الگوي هاي بهاي تمام شده و استفاده از اين اطلاعات در تصميم گيري هاي سازماني و ارزيابي عملکرد سازمان مي باشد.روش هاي غالب براي محاسبه هزينه هاي مربوط به ايمني در محيط کار, براساس برآورد بهاي تمام شده استوار بوده و در اين رابطه اقدامات معمول شامل محاسبه بهاي هر آسيب و يا بهاي تمام شده کلي حوادث مي-شود. حسابداري مديريت همچنين بايد بر جنبه هاي غير مالي مانند ميزان احساس امنيت کارکنان و روش هاي افزايش ايمني تمرکز داشته باشد. در سرمايه گذاري هاي مسائل ايمني,اگرچه هزينه ها مشخص هستند, ولي محاسبه ارزش مزاياي حاصل از اين مخارج دشوار است و بايد از روش هاي نوين ارزيابي عملکرد مانند کارت ارزيابي متوازن استفاده کرد.علاوه بر اين, درباره قابليت اجراي روش هاي خاص حسابداري مديريت براي تصميم گيري در ارتباط با ايمني در محيط کار و چگونگي استفاده از آنها در جهت بهبود شيوه هاي فعلي بحث مي شود. اين روش ها شامل کارت ارزيابي متوازن, دوره بازپرداخت و تحليل هزينه - فايده است. تعيين ارزش ايمني نيروي انساني نيز در آناليزهاي هزينه-فايده نيز مورد بحث قرار مي گيرد.

 

دانلود متن کامل

نوشته های اخیر

دسته بندی ها